I. Uvod

JORIS IDE S.R.L. (sa registrovanim sedištem u Buzias, br. 58, ulica Principala, Timis okrug, Rumunija, sa PIB brojem RO14208541, upisan u Trgovinski registar pod br. J35/1084/2001, u daljem tekstu „JORIS IDE“) je kontrolor ličnih podataka koji se prenose putem ove veb stranice. Veb stranicu hostuje veb server mxhost.ro.
Nećemo tražiti niti primati informacije bilo koje vrste od dece mlađe od 16 godina.
JORIS IDE se obavezuje da će poštovati poverljivost vaših ličnih podataka. Sve vaše lične podatke ćemo tretirati kao poverljive i obrađivati ćemo samo one informacije dozvoljene važećim zakonodavstvom. Ovo obaveštenje o privatnosti opisuje politike i prakse JORIS IDE u vezi sa prikupljanjem i korišćenjem vaših ličnih podataka i utvrđuje vaša prava na poverljivost.
Poverljivost informacija je trajna odgovornost i stoga ćemo s vremena na vreme ažurirati ovo obaveštenje o privatnosti kako primenjujemo nove prakse u vezi sa ličnim podacima ili usvajamo nove politike poverljivosti. Što se tiče obrade podataka na osnovu saglasnosti (kao što je opisano u nastavku), obavestićemo vas o svakoj promeni i zatražićemo vašu dodatnu saglasnost.

II. Zakonodavni kontekst

U skladu sa Uredbom (EU) 2016/679 o zaštiti fizičkih lica u vezi sa obradom ličnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, i stavljanju van snage Direktive 95/46/EC (u daljem tekstu: GDPR) koja se primenjuje od 25. maja 2018. godine, imamo obavezu da bezbedno upravljamo, i isključivo u navedene svrhe, lične podatke koji su nam dati korišćenjem naše veb stranice, u skladu sa GDPR-om.
Za više detalja u vezi sa sadržajem ove uredbe, pristupite ovom linku: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

III. Službenik za zaštitu ličnih podataka

Odredili smo službenika za zaštitu podataka u vezi sa svim aspektima koji se odnose na zaštitu ličnih podataka, a vi možete kontaktirati službenika za zaštitu podataka u vezi sa svim pitanjima u vezi sa obradom vaših podataka i ostvarivanjem vaših prava prema važećem zakonu, posebno ako imate pitanja ili upite u vezi sa načinom na koji obrađujemo vaše lične podatke. Adresa elektronske pošte na kojoj možete kontaktirati službenika za zaštitu podataka je: gdpr@joriside.ro

IV. Kako prikupljamo i koristimo (obrađujemo) vaše lične podatke

1. Korišćenje ličnih podataka koje nam dajete: Možemo da prikupljamo, čuvamo i koristimo sledeće vrste ličnih podataka:
a) informacije o vašem računaru i o posetama i korišćenju ove veb stranice (uključujući vašu IP adresu, geografsku lokaciju, tip i verziju pretraživača, operativni sistem, izvor preporuke, trajanje posete, prikaze stranica i putanje za pregledanje veb stranice);
b) informacije koje nam dajete kada koristite kontakt obrazac (uključujući vaše kontakt informacije);
c) informacije koje nam dajete kako biste se pretplatili na obaveštenja e-poštom i/ili biltene (uključujući vaše ime i adresu e-pošte);
d) informacije koje nam dajete kada koristite usluge i informacije koje se generišu tokom korišćenja takvih usluga (uključujući kalendar korišćenja usluga, učestalost i obrazac);
e) informacije koje nam dajete upisom u program JORIS IDE Program Izvrsnog Parnera (VEP);
f) informacije koje nam dajete kada nas kontaktirate preko Info centra;
g) informacije u vezi sa bilo kojom komunikacijom koju nam šaljete ili šaljete putem ove veb stranice (uključujući prepisku sa nama, sadržaj komunikacije i podatke povezane sa komunikacijom);
h) sve druge lične podatke koje ste odabrali da nam dostavite.

2. Šta se dešava ako nam ne pošaljete svoje podatke: Možete uživati u ovoj veb stranici bez da nam date svoje lične podatke ili vašu saglasnost. Određeni lični podaci su potrebni da bi naša veb stranica mogla da vam pruži usluge koje ste kupili ili zatražili i da biste se prijavili, kako bi nam dokazali da ste to vi, a ne neko drugi. Možete upravljati podacima koje ste dali i možete povući svoju saglasnost za marketinške (reklamne) komunikacije u bilo kom trenutku.
Imajte na umu da, ako ne pošaljete svoje podatke, najverovatnije nećemo moći da komuniciramo sa vama i pružimo usluge opisane u nastavku.

3. Svrhe u koje se koriste vaši lični podaci: Lični podaci obezbeđeni preko ove veb stranice i lični podaci koje smo prikupili od vas ili od trećih strana ili iz javnih izvora koristiće se u svrhe navedene u ovoj politici poverljivosti. U zavisnosti od odnosa koje imamo ili želimo da imamo sa vama, vaše lične podatke koristimo u sledeće svrhe, na osnovu pravnih osnova predstavljenih u nastavku:
i. Komunikacije, zasnovane na legitimnom interesu JORIS IDE, prema čl. 6(1)(f) GDPR-a: ako ste nas kontaktirali preko ove veb stranice ili na bilo koji drugi način, možemo da obradimo vaše ime, kontakt podatke, broj telefona, lokaciju i druge informacije koje ste nam dali, kako bismo odgovorili na vaša pitanja, dogovorili sastanak, telefonski razgovor ili za drugu komunikaciju.
ii. Izvršenje ugovora, shodno čl. 6(1)(b) GDPR-a: kupovinom JORIS IDE proizvoda pristajete da postanete strana u ugovoru. U ovom slučaju, vaše lične podatke, kao što su ime u potpunosti, kontakt podaci, adresa, podaci iz lične karte, detalji o plaćanju (ako vršite plaćanja) će JORIS IDE obraditi u sledeće svrhe: da isporuči i popravi proizvode JORIS IDE u skladu sa ugovornim uslovima.
iii. Sigurnost, zasnovana na legitimnom interesu JORIS IDE, prema članu 6(1)(f) GDPR-a: ako posetite ovu veb stranicu, možemo da obrađujemo lične podatke koje ste otpremili, podatke prikupljene automatski o vama ili vašim uređajima, u skladu sa ovim obaveštenjem o privatnosti (kao što su kolačići, oznake pretraživača), kako bi ova veb stranica bila zaštićena od prevare, da bi se zaštitila prava i interesi JORIS IDE i trećih lica i kako bi se zaštitila prava intelektualne svojine. Takođe napominjemo da ove informacije mogu biti otkrivene u svrhu krivičnih istraga ili krivičnog gonjenja.

V. Otkrivanje i prenos ličnih podataka

Informacije koje prikupljamo od vas biće obrađene u Evropskom ekonomskom prostoru. JORIS IDE nastoji da primeni adekvatne garancije za zaštitu poverljivosti i bezbednosti vaših ličnih podataka tokom prenosa i da ih koristi isključivo u skladu sa vašim odnosom sa JORIS IDE i praksama opisanim u ovoj politici poverljivosti. JORIS IDE minimizira rizik za vaša prava i slobode činjenicom da ne prikuplja i ne čuva osetljive informacije o vama.
U meri u kojoj je to dozvoljeno važećim zakonima o zaštiti podataka, možemo da otkrijemo vaše lične podatke određenim klijentima (za učešće u poslovanju ili da bismo potvrdili visok kvalitet naših usluga), revizorima, agentima, nadzornim organima ili drugim spoljnim pružaocima usluga, kako bismo izvršili vaše ugovorne obaveze, kao npr:
1. našim obrađivačima, uglavnom pružaocima usluga ili JORIS IDE saradnicima, kako bi obradili lične podatke u svrhe koje su ovim dozvoljene u naše ime i isključivo u skladu sa našim uputstvima. JORIS IDE će zadržati svoju kontrolu nad vašim ličnim podacima i obezbediće da obrađivači primenjuju adekvatne mere zaštite, u skladu sa važećim zakonom, kako bi osigurali integritet i sigurnost vaših ličnih podataka.
2. JORIS IDE Grupi, kao deo naših zahteva za izveštavanje ugovornim partnerima, koja ne podleže istim obavezama predviđenim Uredbom (EU) 2016/679 u pogledu primene adekvatnih mera zaštite kako bi se obezbedio integritet i bezbednost vaših ličnih podataka.
3. u meri u kojoj to od nas zahteva zakon.
4. u vezi sa bilo kojim tekućim ili potencijalnim sudskim postupkom.
5. u cilju uspostavljanja, ostvarivanja ili odbrane zakonskih prava (uključujući otkrivanje informacija trećim licima u svrhu sprečavanja prevara).

Jasno ćemo vam navesti svakog primaoca podataka, ako je dobro poznat u trenutku pokretanja obrade.

VI. Vaša prava

GDPR daje subjektima podataka određena prava. Imate pravo pristupa i pravo na ispravku (korekciju) vaših ličnih podataka koje obrađujemo ako su ti podaci netačni. Možete tražiti od nas da izbrišemo takve podatke ili da prestanemo da koristimo vaše podatke u svrhe direktnog marketinga. Imate pravo da uložite žalbu organu za zaštitu podataka ako imate nedoumice u vezi sa načinom na koji obrađujemo vaše lične podatke. Gde god je to tehnički izvodljivo, možemo – na vaš zahtev – da vam pružimo lične podatke ili ih pošaljemo direktno drugom kontroloru. Ako pristup ne može da se obezbedi u razumnom vremenskom periodu, mi ćemo vam dati datum kada će informacije biti poslate. Takođe možete zatražiti dodatne informacije o: svrsi obrade, kategorijama ličnih podataka koji su uključeni, šta je bio izvor informacija i koliko dugo će se čuvati. Ako želite da iskoristite bilo koje od ovih prava, kontaktirajte našeg službenika za zaštitu podataka na gdpr@joriside.ro, u bilo koje vreme.
UPOZORENJE! Molimo vas da koristite svoja prava mudro i zapamtite da zloupotreba prava može dovesti do vaše odgovornosti.
Kontakt podaci nacionalnog organa za zaštitu ličnih podataka su sledeći:
Nacionalni nadzorni organ za obradu ličnih podataka: Bukurešt, br. 28-30, G-ral. Gheorghe Magheru Bdv., okrug 1, poštanski broj 010336, http://www.dataprotection.ro, anspdcp@dataprotection.ro, +40.318.059.211; +40.318.059.212, +40.318.059.602

VII. Čuvanje ličnih podataka

Vaše lične podatke čuva JORIS IDE na svojim serverima.
Lični podaci koje obrađujemo na osnovu vaše saglasnosti će se čuvati neograničeno vreme (ili dok saglasnost ne bude opozvana), osim ako je drugačije predviđeno važećim zakonskim zahtevima i ovo skladištenje je neophodno u svrhu obrade.
Ako nam niste dali svoju saglasnost za obradu vaših podataka ili ste opozvali ovu saglasnost, čuvaćemo samo minimalne podatke o vama (ime u potpunosti, kontakt podaci, reference i beleške) za statistiku i za potrebe izveštavanja ili, u razumnoj meri na osnovu drugog pravnog osnova, kao što je naš legitimni interes.
Bez obzira na druge odredbe ovog odeljka, čuvaćemo informacije i dokumente (uključujući elektronske dokumente) koji sadrže lične podatke:
a) u meri u kojoj to od nas zahteva zakon;
b) ako su informacije/dokumenti relevantni za bilo koji trenutni ili potencijalni sudski postupak; i
c) u cilju uspostavljanja, ostvarivanja ili odbrane naših zakonskih prava (uključujući otkrivanje informacija trećim licima u svrhu sprečavanja prevara).

VIII. Bezbednost ličnih podataka

Održavaćemo fizičke, tehničke i administrativne garancije za zaštitu poverljivosti ličnih podataka i informacija koje pružate korišćenjem ove veb stranice.
Stalno ažuriramo i testiramo našu bezbednosnu tehnologiju. Ograničavamo pristup vašim ličnim podacima isključivo na one zaposlene koji moraju da znaju takve informacije kako bismo vam pružili pogodnosti ili usluge. Pored toga, obučavamo naše zaposlene o važnosti poverljivosti i o održavanju poverljivosti i bezbednosti vaših informacija.
U slučaju curenja ličnih podataka, učinićemo sve da ih uklonimo i procenimo nivo rizika u vezi sa curenjem u skladu sa našom politikom kršenja privatnosti ličnih podataka. Ako se utvrdi da curenje može dovesti do fizičke, materijalne ili nematerijalne štete za vas (kao što je diskriminacija, krađa identiteta, prevara ili finansijski gubitak), kontaktiraćemo vas bez nepotrebnog odlaganja, osim ako je drugačije određeno zakonom. Svi naši koraci biće preduzeti u punoj saradnji sa nadležnim nadzornim organom.

IX. Izmene i dopune politike poverljivosti

Možemo s vremena na vreme ažurirati ovaj informativni dokument objavljivanjem nove verzije na ovoj veb stranici.
Imajući u vidu da se propisi o zaštiti podataka o ličnosti, tumačenje državnih organa, preporuke nadzornih organa s vremena na vreme menjaju i unapređuju, očekuje se i promena ovog obaveštenja o privatnosti i uslovima korišćenja. Zadržavamo pravo da izmenimo ovaj informativni dokument u bilo kom trenutku, iz bilo kog razloga i bez prethodnog obaveštenja. Svaka izmena naše politike poverljivosti biće prikazana na ovoj stranici, tako da ćete biti upoznati sa našim smernicama. Odredbe sadržane u ovom dokumentu zamenjuju sve prethodne najave ili izjave u vezi sa našim praksama poverljivosti i u vezi sa odredbama i uslovima koji regulišu korišćenje ove veb stranice.

X. Veb sajtovi trećih strana

Ova veb stranica može da sadrži hiperveze i detalje o veb stranicama trećih strana. Nemamo kontrolu i nismo odgovorni za politiku poverljivosti i prakse navedenih trećih strana.

XI. A sütikről

Kao što je slučaj sa većinom veb stranica, ova veb stranica automatski prikuplja određene informacije i čuva ih u datotekama evidencije. To uključuje IP (Internet Protocol) adrese, geografsku lokaciju računara ili uređaja, tip pretraživača, operativni sistem i druge informacije o poseti ovoj veb stranici, kao što su pregledane stranice. Navedene informacije se koriste za poboljšanje ove veb stranice i, zahvaljujući ovom poboljšanju, da bolje služimo našim korisnicima. Vaša IP adresa se takođe može koristiti za rešavanje problema sa našim serverom, za administriranje ovog veb-sajta, za analizu trendova, za praćenje pregledavanja određene veb-stranice i za prikupljanje demografskih informacija, kako bi nam pomogli da razumemo preferencije posetilaca i njihove potrebe.
Ova veb stranica takođe koristi kolačiće. Za više detalja u vezi s kolačićima, pristupite politici kolačića.

XII. Bezbednost sajta

Ne možemo garantovati da je prenos podataka preko Interneta 100% siguran. Shodno tome, ne možemo da osiguramo ili garantujemo sigurnost informacija koje dajete i razumemo da sve informacije koje date JORIS IDE to činite na sopstveni rizik. Međutim, JORIS IDE primenjuje mere bezbednosti veb stranice u skladu sa najboljom praksom kako bi zaštitio veb stranicu, e-poštu i liste korespondencije. Takve mere uključuju tehničke, proceduralne mere, mere za monitoring i praćenje dizajnirane da zaštite podatke od pogrešne upotrebe, neovlašćenog pristupa ili otkrivanja, gubitka, izmene i uništavanja podataka.
Svesni smo da može doći do incidenata zloupotrebe ili neovlašćenih upada u programe, jer se skoro svaka veb stranica, usluga ili korisnik preklapaju. U takvim slučajevima, naši ciljevi su da brzo rešimo problem, da obezbedimo ili vratimo adekvatnu funkcionalnost i da minimiziramo neprijatnosti naših korisnika. Ako je potrebno, JORIS IDE će obavestiti nadležne organe o ovakvim incidentima nepravilne upotrebe neovlašćenog upada na veb stranicu JORIS IDE.

XIII. Bezbednost sajta

Ako imate pitanja u vezi sa vašim ličnim podacima ili ako želite da ostvarite svoja prava ili ako imate pitanja ili pritužbi, kontaktirajte nas slanjem e-pošte službeniku za zaštitu podataka na gdpr@joriside.ro
Ako ne želite da koristimo informacije koje ste nam dali, pošaljite nam e-poštu na gdpr@joriside.ro sa naslovom „Ne, ne koristite moje podatke“ i svojim imenom.
Kako biste ažurirali ili ispravili svoje lične podatke, obratite se službeniku za zaštitu podataka na gdpr@joriside.ro