STANDARDNI USLOVI ZA NABAVKU

Sve kupovine Proizvoda (kako je definirano u nastavku) koje izvrši Kupac podležu dole navedenim Uslovima, u meri u kojoj nisu u suprotnosti sa odredbama dogovorenim između Kupca i Prodavca u posebnom pisanom ugovoru. Neće se primenjivati nikakvi drugi uslovi i odredbe iz komercijalne dokumentacije (tj. potvrde narudžbe, fakture itd.) Prodavca ili njegovog zastupnika, čak i ako ih Kupac nije izričito odbio ili drugi uslovi. , izričite ili pod razumijevane, na terenu, profesionalne navike, prakse ili habanje. Svako pozivanje u ovim uslovima na bilo koje zakonske odredbe tumačiće se kao upućivanje na te zakonske odredbe, u obliku, sadržaju i načinu na koji su na snazi u vreme zaključenja Ugovora između Joris Ide i Prodavca.

1. DEFINICIJE

Sledeći izrazi imaju sledeća značenja, osim ako kontekst ne predviđa drugačije:
1.1 "Uslovi" znače trenutne standardne odredbe i uslove kupovine navedene u ovom dokumentu i (osim ako kontekst ne zahteva drugačije) uključuju sve posebne odredbe i uslove dogovorene u pisanoj formi između Kupca i Prodavca.
1.2 "Ugovor" znači ugovor o kupovini i prodaji proizvoda, koji se također naziva kupoprodajni ugovor.
1.3 "Adresa za dostavu" označava adresu koja je kao takva naznačena u Narudžbi.
1.4 "Datum isporuke" označava datum ili datume navedene u Narudžbi kao datum ili datume na koje će proizvodi biti isporučeni.
1.5 "Roba" označava sirovine, komponente, opremu, strojeve, softver, dokumente, modele, kalupe i sve druge proizvode opisane u Narudžbi ili koji su rezultat isporuke od strane Prodavca Kupcu ili su rezultat izvršenja Narudžbine.
1.6 "Usluge" označavaju usluge koje uključuju sve radove, instalacije Proizvoda ili bilo koje od njih ili pomoćne usluge opisane u Narudžbi ili koje su posljedica isporuke od Prodavca Kupcu ili su rezultat izvršenja Narudžbe.
1.7 "Narudžba" znači Kupčevu narudžbu u kojoj su ovi uslovi uključeni putem reference ili bilo kojeg sporazuma ili pravnog odnosa između Prodavca i Kupca u vezi s isporukom i/ili isporukom Proizvoda od Prodavca do Kupca.
1.8 "Cena" označava cenu robe ili usluga kako je navedeno u članu 4.
1.9 "Kupac" znači entitet koji pripada grupi Joris Ide.
1.10 "Proizvodi" označavaju robu i/ili usluge opisane u Ugovoru.
1.11 "Specifikacije" znače planove, crteže, specifikacije, podatke ili druge informacije koje se odnose na Proizvode, u skladu s preporukama Kupca ili kako su ugovorene u pisanom obliku od strane strana ili, ako je specificirano ili dogovoreno, Prodavac će ih navesti kao standardne za proizvode.

1.12 "Prodavac" označava osobu, firmu ili kompaniju na koju je upućena Narudžba ili s kojom je Kupac stupio u odnos u kojem je Kupac, kao i bilo koji predstavnik/agent/izaslanik Prodavca kojeg je odobrio Kupac.
1.13 “Pridruženo društvo” ili “pridruženo društvo” znači, u odnosu na određenu kompaniju, svako društvo koje poseduje ili kontrolira najmanje pedeset posto (50%) dionica s pravom glasa te kompanije ili bilo koje druge kompanije čije se dionice s pravom glasa drže ili kontroliraju od najmanje pedeset posto (50%) te kompanije.
1.14 "Izum" znači svaki pronalazak, bilo da se može patentirati ili ne, uključujući, ali ne ograničavajući se na, poboljšanja, ideje, know-how i bilo koja druga prava intelektualne svojine u vezi sa proizvodima, proizvodnim procesima i materijalima koji se koriste u ovom Ugovoru.
1.15 “Proizvodnja/proizvodnja” označava sve faze i operacije uključene u proizvodnju proizvoda, uključujući: nabavku materijala, inspekciju ulaznih materijala, skladištenje materijala u skladištima prodavca, montažu proizvoda, kondicioniranje, pakovanje i označavanje proizvoda, preradu i kontrola kvaliteta, isporuka.
1.16 "Materijali" znači sve ili bilo koji od sirovina i komponenti potrebnih za proizvodnju proizvoda, kao i sav materijal za pripremu i pakovanje koji je potreban za proizvodnju proizvoda (uključujući, ali ne ograničavajući se na kontejnere, pakete i kartone) .
1.17 "Zaštićene informacije" označavaju sve poverljive informacije koje se odnose na proizvode i proizvodnju, razmijenjane između strana i označene od strane koja ih otkriva kao poverljive.

2. OSNOVA NABAVKE

2.1 Narudžba predstavlja ponudu Kupca za kupovinu Proizvoda koji podležu ovim uslovima. Ako Prodavac nije u mogućnosti da u potpunosti ispuni jedan, više ili sve elemente Narudžbe, jasno će naznačiti sve razlike u potvrdi narudžbe. Ne dovodeći u pitanje bilo koje druge odredbe navedene u potvrdi narudžbe koju je izdao Prodavac, takva izmenjena narudžba će biti ili će postati obavezna za Kupca samo ako Kupac izričito pismeno potvrdi sve elemente ove potvrde, posebno one izmenjene .
Ugovor o kupoprodaji - kupoprodaji Proizvoda koji su predmet Narudžbe, kako je izmenjen i potvrđen, smatra se zaključenim od dana pismene potvrde Kupca.
2.2 Prihvatanje bilo koje narudžbe od strane Prodavca ili posebne pismene potvrde Kupca u vezi s modificiranom narudžbom od strane Prodavac će dovesti do zaključenja Ugovora o prodaji proizvoda obuhvaćenih odgovarajućom Narudžbom, koji se također naziva kupoprodajni ugovor.
2.3 U skladu sa bilo kojom izmenom ili raskidom dozvoljenim uslovima 6.6 i 6.7, nijedna izmena Ugovora neće biti obavezujuća osim ako se o tome pismeno ne dogovore ovlašteni predstavnici obje strane.
2.4 Prodavac se izričito slaže da izvršenje ovog Ugovora ne stvara obaveze za Kupca ili njegove Filijale da snose ili obeštete Prodavca za bilo koje ulaganje koje je izvršio Prodavac.
Stoga će bilo koju odluku u vezi sa dopunom proizvodnje donositi Prodavac prema vlastitom nahođenju i na vlastitu odgovornost i trošak, osim ako nije drugačije dogovoreno u pisanom obliku.

3. SPECIFIKACIJE

3.1 U skladu sa odredbama ovih uslova, količina, kvalitet i opis proizvoda biće detaljno navedeni u specifikacijama.
3.2 Sve specifikacije koje je dostavio Kupac ili ih je Prodavac posebno izradio za Kupca u vezi sa Ugovorom, zajedno sa autorskim pravima, pravima industrijske svojine ili bilo kojim drugim pravima intelektualnog vlasništva u Specifikacijama, isključivo su vlasništvo Kupca.
Prodavcu je zabranjeno otkrivanje trećim stranama ili korištenje takve Specifikacije, osim ako ona nije ili postane javna bez krivice Prodavca ili u meri u kojoj je to potrebno prema ugovornoj svrsi.
3.3 Prodavac će se pridržavati svih primenjivih propisa ili drugih zakonskih zahteva u vezi sa proizvodnjom proizvoda.
3.4 Osim ako se Kupac ili njegovi Filijali drugačije ne dogovore u pisanoj formi, Prodavac ne može proizvoditi Proizvode za ugovarače osim za Kupca ili njegove Filijale. Ovo pravilo se također primenjuje na Proizvode dobivene uz pomoć bilo kojeg materijala, procesa, opreme ili dizajna koji pripada Kupcu ili njegovim podružnicama ili koji je zasnovan na dizajnu, zaštićenim informacijama i/ili izumima koji pripadaju Kupcu ili njegovim Filijalama.

4. CENA

Cena proizvoda će biti naznačena u narudžbi ili, ovisno o slučaju, u pisanoj potvrdi Kupca ili u potvrdi narudžbe koju izda Prodavac , i neće biti podložna promenama, osim ako ne postoji prethodnu pismenu saglasnost Kupca. Ukoliko nije drugačije navedeno, cena:
(1) neće uključivati važeći porez na dodatu vrednost (PDV) (koji će Kupac platiti po prijemu fakture koja sadrži PDV);
(2) uključuje sve troškove proizvodnje proizvoda i sve troškove pakovanja, otpreme, transporta, osiguranja i dostave Proizvoda na adresu za dostavu i sve poreze ili obaveze osim poreza na dodatu vrednost i;
(3) će se platiti u valuti naznačenoj u Narudžbi.

5. USLOVI PLAĆANJA

5.1 Prodavac će Kupcu fakturirati na dan isporuke ili u bilo koje drugo vreme nakon isporuke Proizvoda. Sve fakture se moraju poslati na adresu navedenu u Ugovoru.
5.2 Za svaku pojedinačnu isporuku Proizvoda, čak i kao rezultat istog ugovora o kupovini, mora se sastaviti posebna faktura. Ako Prodavac isporuči količinu manju od one koju je tražio Kupac, Prodavac neće imati pravo naplatiti Kupcu takvu delimičnu isporuku.
5.3 Osim ako ugovorom nije drugačije predviđeno, Kupac će platiti Cenu u roku od četrdeset pet (45) dana od kraja meseca u kojem je primljena faktura, pod uslovom da svi iznosi navedeni u fakturama Prodavca dospevaju u skladu sa Ugovorom. , fakture moraju biti ispravno adresirane i naznačiti relevantni broj narudžbe.
5.4 Svaka faktura mora navesti odgovarajući broj narudžbe Kupca, kodove koji odgovaraju Proizvodima koje je Kupac kupio (kao što je navedeno u Narudžbi) zajedno sa primenjivom cenom za svaki kod, cenom isporuke i adresom isporuke. Porez na dodatu vrednost i troškovi dostave (ako nisu uključeni u cenu) moraju se posebno navesti na svakoj fakturi. Gde je primenjivo, fakture moraju navesti poreznu identifikaciju Prodavca.
5.5 Kupac ima pravo, bez prethodne saglasnosti Prodavca, nadoknaditi iz cene bilo koji iznos koji Prodavac duguje Kupcu.
5.6 Ako u Narudžbi nije navedena cena bez prethodnog pismenog pristanka Kupca, Narudžba se ne može potvrditi po ceni višoj od zadnje cene koju je Prodavac fakturirao ili ponudio Kupcu, a koja je određena kvalitetom i količinom Proizvodi. Ako posljednja fakturirana cena ne sadrži proizvode sličnog kvaliteta ili koristi druge merne jedinice u smislu količine, tada će se uzeti u obzir posljednji računi za slične proizvode.
5.7 Cena uključuje sve autorske naknade, licencine naknade ili druge slične naknade koje se odnose na izradu, korištenje ili korištenje bilo kojeg pronalaska od strane Prodavca u svrhu izvršenja Ugovora.

6. ISPORUKA I RECEPCIJA

6.1 Datum isporuke je obavezan za Prodavca, osim ako Kupac nije drugačije dogovorio.
6.2 Proizvodi će biti isporučeni na adresu za dostavu koju je navela Kupac na ili do određenog datuma isporuke, u toku redovnog radnog vremena Kupca.
Ako Prodavac isporuči Proizvode prije određenog datuma isporuke, o tome će pismeno obavestiti Kupca, a ako potonji ne može preuzeti Proizvode na taj datum, naznačiti će Prodavcu drugi datum isporuke.
6.3. Nijedan proizvod neće se smatrati isporučenim bez prijema/dostavnog dokumenta potpisanog od strane ovlaštenog predstavnika Kupca.
6.4 Blagovremena isporuka Proizvoda je neophodna za Ugovor.
6.5 Prodavac će odmah dostaviti Kupcu sve upute ili druge informacije potrebne kako bi Kupcu omogućio da prihvati isporuku Proizvoda.
6.6 Ako Prodavac nije u mogućnosti da ispuni određeni datum isporuke, mora odmah obavestiti Kupca o drugom datumu isporuke. Bez obzira na takvo obaveštenje, i osim ako Kupac nije izričito pismeno dogovorio drugi datum isporuke Proizvoda, ako Prodavac ne isporuči Proizvode na Datum isporuke, Kupac, po svom izboru i bez donošenja bilo kakvih drugih pravnih lekova dostupnih on će imati pravo:
(1) da umanji Cenu ako nije plaćena, odnosno da od Prodavca zahteva odštetu moratorijuma u iznosu od pet procenata (5%) od cene za svaku započetu nedelju kašnjenja, a najviše do petnaest procenata (15 % ) od cene ako je Kupac platio cenu, i/ili:
(2) raskinuti u celosti ili delimično Ugovor, nakon čega će Prodavac nadoknaditi bilo koji deo cene plaćene za ove proizvode, a Kupac će, po svom izboru i na rizik i trošak Prodavca, vratiti, u celosti ili delimično, Proizvodi koji su već isporučeni na osnovu Ugovora, i/ili
(3) (ako se isporuka vrši u ratama) da se odrekne te isporuke (i) i (po izboru Kupca) da kupi zamenske proizvode iz alternativnog izvora i,
(4) u svakom slučaju, da od Prodavca dobije naknadu štete za bilo koju određenu štetu, sadašnju ili buduću, koju je pretrpeo ili će pretrpeti kao posljedicu neizvršenja, au slučaju hipoteza predviđenih u čl. 6.6 (2) i 6.6 (3), uključujući troškove kupovine bilo kojeg zamenskog proizvoda.
6.7 Delimična isporuka Ugovorenih proizvoda neće biti izvršena bez prethodnog pismenog pristanka Kupca. U slučaju delimične isporuke, svi paketi, obaveštenja, otpremnice i računi moraju biti jasno označeni "Delimična isporuka".
6.8 Kupac ne preuzima nikakvu odgovornost za pravilan povratak Prodavcu bilo koje partije ili bilo kojeg dela partije isporučenog greškom po drugom Ugovoru.
6.9 Čak i ako je isporuka izvršena, neće se smatrati da je Kupac prihvatio bilo koji proizvod sve dok:
(1) da su pregledani i verifikovani u skladu sa relevantnim dokumentima o transportu/pakovanju; i
(2) da su prošli testove prihvata, koje Kupac smatra potrebnim, obavljene u roku od trideset (30) dana od dana isporuke.
6.10 Ne dovodeći u pitanje bilo koji drugi pravni lek na koji Kupac ima pravo, ako Proizvodi nisu isporučeni u skladu sa Ugovorom, kao rezultat obavesti Prodavca u roku od četrnaest (14) dana od otkrivanja bilo kakvih nedostataka / neusklađenosti / nedostatke, štete nastale tokom otpreme, a ne dovodeći u pitanje odgovornost Prodavca, Kupac ima pravo:
(1) zatražiti od Prodavca, o svom trošku, da zameni neusklađeni proizvod, u roku od četrnaest (14) dana ili u bilo kom drugom roku koji odredi Kupac, i/ili
(2) da izmeni Ugovor, u kom slučaju će Prodavac postupiti u skladu sa tako izmenjenim Ugovorom ili
(3) smatrati da je Ugovor raskinut (u celini ili delimično) kao rezultat kršenja bilo koje od njegovih obaveza od strane Prodavca i zatražiti povratak bilo kojeg dela cene koji je plaćen za proizvode koji još nisu isporučeni ili izvršeno, a Kupac, na rizik i trošak Prodavca, ima pravo da vrati sve Proizvode koji su već isporučeni prema Ugovoru i, u svakom slučaju, da dobije odštetu za bilo koju određenu štetu, sadašnju ili buduću, koju je pretrpeo ili će patiti kao posljedica neispunjenja (uključujući, ali ne ograničavajući se na, troškove bilo kojeg zamenskog proizvoda).
6.11 Cijela partija može biti odbijena ako se utvrdi da uzorak isporučenih proizvoda ni na koji način nije u skladu sa zahtevima Ugovora. U slučaju odbijanja, rizik gubitka / gubitka i oštećenja se ne prenosi sa Prodavca na Kupca ako je isporuka obaveštena.
6.12 Pravo Kupca na odbijanje ostaje čak i ako je Kupac prihvatio Proizvode. Konkretno, preuzimanje, inspekcija, korištenje ili plaćanje od strane Kupca Proizvoda ili bilo kojeg njegovog dela ne predstavlja prihvaćanje, odricanje ili odobrenje i ne utiče na bilo koje pravo ili pravni lek koji Kupac može imati nad Prodavac em, osim kada proizvodi su izričito prihvaćene, uprkos njihovoj prethodno otkrivenoj neusklađenosti.
6.13 Prodavac garantuje za očigledne nedostatke ili neusaglašenosti proizvoda čak i nakon njihove isporuke, sve dok nisu otkriveni na dan preuzimanja.

7. PAKOVANJE, MARKIRANJE I PRIPREMA DOKUMENATA

7.1 Proizvodi će biti označeni u skladu sa uputstvima Kupca (ako ih ima) i svim primenjivim propisima ili zahtevima prevoznika te će biti propisno upakovani i osigurani tako da stignu na adresu isporuke u netaknutom stanju pod normalnim uslovima.
7.2 Pakovanje i sertifikat osiguranja kvaliteta (QA) moraju pratiti svaku isporuku ili pošiljku proizvoda koji se otpremaju i moraju biti jasno istaknuti na proizvodima.
7.3 Prodavac je odgovoran za pribavljanje uvoznih dozvola, dozvola ili drugih odobrenja potrebnih za uvoz, stavljanje na tržište i isporuku Proizvoda.
7.4 Prodavac će Kupcu, besplatno, dostaviti odgovarajuću količinu priručnika za rad i održavanje na engleskom i rumunskom, koji se odnose na proizvode koje Kupac može zatražiti i/ili koji su neophodni za ispravnu instalaciju, rad i održavanje Proizvodi.
7.5 Prodavac će Kupcu, bez dodatnih troškova, staviti na raspolaganje sve deklaracije, sertifikate i druge dokumente propisane zakonom ili drugim propisima (npr. REACH sertifikati, deklaracija o poreklu proizvoda, itd.) i dostaviće na prvi pisani zahtev Kupcu ostale izjave, potvrde i potvrde u vezi sa isporukom Proizvoda.
7.6 Prodavac će koristiti odgovarajuću ambalažu dovoljne čvrstoće itd. za zaštitu proizvoda od svih rizika transporta.
7.7 Kupac se ne obavezuje vratiti pakete, kutije ili drugu ambalažu Proizvoda, a Kupac neće platiti za njih.
7.8 Sva ambalaža, kutije, palete i ostali kontejneri moraju biti jasno i pojedinačno označeni imenom Kupca, brojem narudžbe i šiframa proizvoda. Napomene o pakovanju uvek moraju biti uključene u svaku kutiju, sanduk itd. i navedite broj narudžbe, količine i opis artikala sadržanih u svakoj kutiji, Kupčeve šifre proizvoda (kao što je navedeno u Narudžbi), datum isporuke i adresu isporuke.

8. DOKUMENTI KOJI SE ODNOSE NA TRANSPORT

Kopije poreskih faktura i liste pakovanja uvek moraju biti praćene Proizvodima za otpremu. Kopije poreskih faktura i spiskova pakovanja se takođe moraju poslati Kupcu prije ili u vreme otpreme. Dokument za otpremu se mora poslati direktno Kupcu. Ako je primenjivo, Prodavac mora dostaviti ispravnu carinsku dokumentaciju, npr. potvrde o porijeklu itd.

9. PRENOS RIZIKA I VLASNIŠTVA

9.1 Rizik od oštećenja ili gubitka/gubitka Proizvoda će se preneti na Kupca ako su predati i ako nema prigovora u skladu sa odredbama čl. 6 gore. Vlasništvo nad proizvodima će se preneti
Kupcu od trenutka kada su Proizvodi u posedu Kupca, osim ako se plaćanje ne izvrši prije isporuke, u kom slučaju će imovina biti prebačena na Kupca čim se izvrši uplata.
9.2 Ako je vlasništvo nad Proizvodima prešlo na Kupca prije isporuke u skladu sa gore navedenim Odeljkom 9.1, Prodavac mora držati ove Proizvode odvojeno od svojih drugih Proizvoda, jasno označiti Proizvode kao vlasništvo Kupca i uvek pravilno osigurati Proizvode.

10. GARANCIJE

10.1 Prodavac jamči Kupcu i osnovni je uvet Ugovora da Proizvodi:
(1) biće prikladni za bilo koju svrhu koju je Prodavac proglasio ili upoznao sa Prodavcem, kao i za njihovu upotrebu od strane Kupaca u redovnom toku svog poslovanja;
(2) moraju biti zadovoljavajućeg kvaliteta i bez grešaka u izradi i materijalima;
(3) odgovara u svim aspektima specifikacijama i/ili uzorku dostavljenom Kupcu;
(4) ne šteti zdravlju ili sigurnosti bilo koje osobe koja razumno koristi ili rukuje predmetnim proizvodima, u predvidivu svrhu, u skladu sa svrhom Proizvoda;
(5) pridržavati se svih zakonskih zahteva i propisa u vezi sa proizvodnjom, prodajom i kupovinom Proizvoda; i
(6) neće kršiti prava intelektualne svojine bilo koje treće strane, direktno ili indirektno, kada su uključena u Kupčeve proizvode.
10.2 Ako bilo koji od proizvoda ne bude u skladu sa bilo kojom od garancija u odeljku 10.1, i ne dovodeći u pitanje bilo koji drugi pravni lek koji Kupac može imati prema zakonu, Kupac će imati pravo, u bilo koje vreme, tri (3) godine od datuma isporuke, prema vlastitom nahođenju, da od Prodavca, o njegovom trošku, zatraži popravku ili zamenu proizvoda koji nisu usklađeni u roku od četrnaest (14) kalendarskih dana, ili u bilo kojem drugom roku koji Kupac odredi, sa Prodavčevim obaveza povratka Kupcu svih troškova nastalih za povraćaj i povraćaj takvih Proizvoda.
10.3 Ako Prodavac ne popravi ili zameni bilo koji od Proizvoda u roku od četrnaest (14) dana (ili u bilo kom drugom periodu koji Kupac odredi) u skladu sa tačkom 10.2, Kupac ima pravo da kupi zamenske proizvode iz drugog izvora. i sve novčane sume koje je Kupac platio za zamenske proizvode Prodavac će platiti Kupcu.
10.4 Garancije i pravni lekovi predviđeni u tačkama 6.6, 6.10, u čl. 10 i čl. 11 mora biti pored onih koje zahteva zakon ili zahteva pravičnost i postojaće, bez obzira na kupčevo prihvaćanje svih ili dela Proizvoda za koje su takve garancije i pravni lekovi dostupni.
Ako Prodavac ne popravi ili zameni bilo koji od Proizvoda u roku od četrnaest (14) dana (ili u bilo kom drugom periodu koji Kupac odredi) u skladu sa tačkom 10.2, Kupac ima pravo da kupi zamenske proizvode iz drugog izvora. i sve novčane sume koje je Kupac platio za zamenske proizvode Prodavac će platiti Kupcu.

11. ODŠTETA

11.1 Prodavac, oslobađajući Kupca svake odgovornosti, u potpunosti će nadoknaditi agente, zaposlenike, službenike, podružnice, filijale i predstavnike ili ovlaštenike za bilo kakvu štetu koju mogu pretrpeti kao rezultat proizvoda prodatih Kupcu, uključujući, ali ne ograničavajući se ograničiti gubitke, štete koje su dospele/plaćene trećim stranama, troškove i sve troškove (uključujući, razumno, advokatske honorare) koje bi Kupac pretrpeo ili platio (bilo svojim kupcima ili drugima), posredno ili direktno, koji proizlaze iz od, posljedica su ili su u vezi sa:

(1) kršenje bilo koje garancije koju je Prodavac dao u vezi sa proizvodima;
(2) svaka tvrdnja da bi Proizvodi koje proda Prodavac, bez obzira da li su ugrađeni u proizvode koje je napravio Kupac ili ne, njihov uvoz, korištenje ili preprodaja prekršili patent, autorsko pravo, pravo industrijske svojine, zaštitni znak ili bilo koje drugo intelektualno autorsko pravo vlasništvo bilo kojeg drugog lica;
(3) svaku radnju ili propust od strane Prodavca ili njegovih zaposlenih, agenata ili poddobavljača u izvršavanju njihovih obaveza iz Ugovora.
11.2 Prodavac će ustupiti, na zahtev Kupca, sve garancije, obeštećenja, osiguranje ili druge naknade koje Prodavac ima pravo primiti od trećih lica u vezi sa prodanim proizvodima.
11.3 Ako Kupac pruži naznake u vezi sa isporučenim proizvodima, odgovornost je Prodavac a da osigura da te naznake, odnosno da upotreba ili preprodaja Proizvoda ne krši patente, autorska prava, prava industrijske svojine, trgovačke marke ili druga prava intelektualne svojine. bilo koje druge osobe.
Ako Prodavac ima bilo kakvu sumnju da bi naznake koje je predložio Kupac povredile prava bilo koje druge osobe, Prodavac mora odbiti prihvatiti Narudžbu, a ako i dalje prihvati narudžbu, uz izuzeće Kupca od svake odgovornosti, on će nadoknaditi .u celosti Kupcu, uključujući, ali ne ograničavajući se na gubitak, dospele/isplaćene štete, troškove i sve troškove nastale ili plaćene od strane Kupaca kao rezultat rešavanja žalbe, mirnim ili sudskim putem.
11.4 Prodavac jamči Kupcu za sve skrivene nedostatke koji se mogu pojaviti u periodu od 3 godine od datuma isporuke, čak i ako je roba u međuvremenu otuđena. Kupac može obavestiti Prodavca u roku od 3 meseca od datuma otkrivanja nedostataka, čak i ako su se ranije pojavili.
Rok prestanka prava na odgovornost za skrivene nedostatke počinje teći od dana kada je Kupac saznao za skriveni nedostatak, a najkasnije do isteka garantnog roka od 3 godine od dana isporuke, prema prva rečenica ove klauzule.
11.5 Kupac će imati pravo, po svom izboru, da dobije: (i) popravku/popravku Proizvoda, (ii) njihovu zamenu, (iii) odgovarajuće smanjenje cene, ali u svakom slučaju ne manje od 20%, ili (iv) raskid ugovora, ovisno o težini, i povraćaj cene, kao i plaćanje bilo koje štete u vezi sa štetom koja je pretrpela kao rezultat demontaže proizvoda, odgovornost prema bilo kojem vlastitom ili trećem ugovaraču koji podneti zahteve protiv Kupca, kao i za bilo koju drugu štetu koju bi mogao pretrpeti, bez obzira da li je Prodavac svestan postojanja skrivenih nedostataka ili njihovih uzroka. Kupac će imati pravo, po svom izboru, da dobije: (i) popravku/popravku Proizvoda, (ii) njihovu zamenu, (iii) odgovarajuće smanjenje cene, ali u svakom slučaju ne manje od 20%, ili (iv) raskid ugovora, ovisno o težini, i povraćaj cene, kao i plaćanje bilo koje štete u vezi sa štetom koja je pretrpela kao rezultat demontaže proizvoda, odgovornost prema bilo kojem vlastitom ili trećem ugovaraču koji podneti zahteve protiv Kupca, kao i za bilo koju drugu štetu koju bi mogao pretrpeti, bez obzira da li je Prodavac svestan postojanja skrivenih nedostataka ili njihovih uzroka.

12. OSIGURANJE

12.1 Prodavac mora biti trajno osiguran kod uglednog osiguravajućeg društva za svoju građansku odgovornost ili za bilo koji drugi rizik u slučaju neispunjavanja svojih ugovornih obaveza koje mogu biti osigurane u vezi sa proizvodima u skladu sa tačkom 11.
12.2 Ako Proizvode isporučuje i zatim instalira Prodavac, Prodavac mora obezbediti osiguranje od rizika za te Proizvode. Osiguranje od rizika koji proizilaze iz izvršavanja ugovornih obaveza treba da pokriva i odgovornost Prodavca i Kupca. Naknada odobrena po polisama obaveznog ili fakultativnog osiguranja od odgovornosti za štetu nanesenu licima ili za garanciju robe takođe treba da se odobri kupcu, na zahtev, ako osiguranje ne pokriva izričito odgovornost kupca. Prodavac će pružiti svu pomoć i informacije koje zatraže Kupac ili osiguravatelji Kupca u svrhu osporavanja ili rešavanja bilo koje radnje, potraživanja ili situacije koja proizlazi iz izvršenja Ugovora od strane Prodavac a.
Prodavac će pružiti svu pomoć i informacije koje zatraže Kupac ili osiguravatelji Kupca u svrhu osporavanja ili rešavanja bilo koje radnje, potraživanja ili situacije koja proizlazi iz izvršenja Ugovora od strane Prodavac a.

13. PRENOS I POD UGOVARANJE

Ugovor je inuitu personae u odnosu na Prodavca, on neće ustupiti ili preneti ili tražiti da ustupi ili prenese na drugu osobu bilo koje od prava ili obaveza iz ovog Ugovora. Kupac ima pravo ustupiti i preneti u celosti ili delimično svoja prava i obaveze iz Ugovora, bez prethodnog pismenog odobrenja Prodavca.

14. REZOLUCIJA UGOVORA

Ne dovodeći u pitanje bilo koja druga prava ili pravne lekove na koje može imati pravo, Kupac ima pravo raskinuti Ugovor odmah ili u bilo koje vreme, bez odgovornosti za bilo kakvu štetu Prodavcu, pismenim obaveštenjem ako:
(1) Prodavac prekrši bilo koju obavezu iz ovog Ugovora i neće ispraviti situaciju u roku od trideset (30) dana od datuma obaveštenja o obaveštenju ili u drugom razumnom vremenskom periodu koji je Kupac naveo u obavesti, iako postoji mogućnost da ispraviti to; ili
(2) postoji promena u upravnim telima Prodavca i postoje razumne indicije da bi takva promena ugrozila kredibilitet Prodavca u izvršavanju njegovih ugovornih obaveza; ili
(3) Svaka izjava Prodavca, sadržana u ovom dokumentu, pokaže se kao lažna ili netačna u bilo kom pogledu na dan kada je data; ili
(4) Kupac će razumno smatrati da će se desiti bilo koji od događaja navedenih u tačkama (1) do (4), obaveštavajući o tome Prodavca; ili
(5) pojavljuju se okolnosti navedene u tački 10.2; ili
(6) Događaj više sile (kako je definisano u nastavku) traje više od šezdeset (60) dana.
Delomični raskid ugovora iz bilo kojeg razloga ne oslobađa niti oslobađa nijednu od strana obaveza koje nisu prestale kao rezultat raskida.
Kupac može u obaveštenju o raskidu naznačiti koju od neispunjenih obaveza namerava raskinuti.

15. REKLAMA

Prodavac neće javno objaviti ili javno objaviti da pruža Proizvode ili izvodi radove za Kupca, niti će koristiti Kupčeve robne marke i/ili Zaštićene informacije bez prethodnog pismenog pristanka Kupca.

16. OBAVEŠTAVANJE

Svako obaveštenje ili druga komunikacija, ako to zatraži ili da druga strana u ovom Ugovoru drugoj, biće sačinjena u pisanom obliku i smatra će se da je pravilno obavljena ako je potpisana od strane ili u ime ovlaštenog predstavnika izdavaoca stranka, obaveštenje i:
(1) ako je uručeno lično stranci, na datum koji je naveden na dokumentu potpisanom za prijem, odnosno ako je poslato kurirskim službama, u trenutku prijema obaveštenja od strane primaoca ili bilo kog zastupnika ili njegovog zastupnika, ovlašćen za preuzimanje korespondencije. ako je uručeno lično stranci, na datum koji je naveden na dokumentu potpisanom za prijem, odnosno ako je poslato kurirskim službama, u trenutku prijema obaveštenja od strane primaoca ili bilo kog zastupnika ili njegovog zastupnika, ovlašćen za preuzimanje korespondencije
(2) ako se šalje preporučenim pismom sa potvrdom o prijemu, od dana prijema navedenog u poštanskoj potvrdi, ako je upućeno stranci kojoj se obavest šalje na adresu koja je za tu stranku utvrđena u ovom Ugovor (ili na drugu adresu) o kome je primalac obavešten od strane primaoca ili na adresi na koju su strane redovno komunicirale).
(3) Ako se šalje faksom, po prijemu izveštaja o prenosu bez grešaka na broj ili brojeve faksa koji su dostavljeni drugoj strani.
(4) Ako je poslano elektronskom poštom na adresu koja se inače koristi za komunikaciju u vezi sa Ugovorom, u tom slučaju će se smatrati da je primljena dan nakon otpreme.

17. ODUSTAJANJE

Odricanje Kupca od bilo kojeg ugovornog leka za kršenje određenih ugovornih obaveza od strane Prodavca neće se smatrati odricanjem od prava na pozivanje na pravne lekove za naknadno kršenje iste ili bilo koje druge ugovorne odredbe.
Ne obavljanje bilo kojeg prava od strane Kupca iz ovog ugovora ne predstavlja odricanje od tog prava, koje Kupac može iskoristiti sada ili u budućnosti. Ne obavljanje bilo kojeg prava od strane Kupca iz ovog ugovora ne predstavlja odricanje od tog prava, koje Kupac može iskoristiti sada ili u budućnosti.

18. VALJANOST PODATAKA

Ako bilo koji nadležni organ smatra da je neka klauzula ovih Uslova nevažeća ili neefikasna iz bilo kojeg razloga, u celosti ili delimično, valjanost ostalih uslova ovih Uslova i onog dela te klauzule na koji ne utiče ništavost ili bilo koji drugi uzrok ne delotvornosti važiće u skladu sa zakonodavstvom na snazi u vreme zaključenja akta. U takvim slučajevima, Kupac će u dobroj veri tražiti zamenu svih odredbi koje su označene ništavnom ili drugim uzrocima ne delotvornosti odredbama koje će se, s ekonomske tačke gledišta, na najbliži i najpravičniji način baviti efektom nevažeće odredbe, a ako se nevažeće odredbe neće zameniti, dopunske zakonske odredbe će se primenjivati voljom stranaka

19. PRAVNI ODNOS

19.1 Ništa u ovom Ugovoru neće predstavljati izjavu ili sporazum da su strane članovi bilo kojeg partnerstva, zajedničkog ulaganja, udruženja, sindikata, agencije ili drugog entiteta za bilo koju svrhu, a strane se slažu i priznaju da su nezavisni ugovarači. obostrane koristi prema ovom Ugovoru.

19.2 Prodavac nema ovlasti da obavezuje Kupca ili preuzima obaveze bilo koje vrste ili da sklapa ugovore u svoje ime i za njegov račun ili da svojim delima privuče odgovornost Kupca.

20. VIŠA SILA

Ako je bilo koja strana (Prodavac ili Kupac) sprječena da ispuni bilo koju od svojih ugovornih obaveza zbog događaja izvan njene razumne kontrole, uključujući, na primer, požar, eksploziju, poplavu ili drugi slučajan događaj, rat ili građansku pobunu, štrajk (a " događaj više sile"), strana koja nije u mogućnosti da izvrši, u celosti ili delimično, definitivno ili privremeno, neće biti odgovorna za kršenje ovog Ugovora u pogledu takvog neizvršenja u meri u kojoj je neizvršenje dospelo velikoj sili. Izvršenje obaveza se obustavlja sve dok takav događaj traje, s tim da će strana koja nije u mogućnosti da izvrši odmah pismeno obavestiti drugu stranu o događaju više sile. Strana koja nije izvršila svoje obaveze će uložiti sve razumne napore da otkloni slučaj više sile kako bi što pre nastavila sa ispunjavanjem svojih obaveza. Strana koja nije izvršila svoje obaveze će uložiti sve razumne napore da otkloni slučaj više sile kako bi što pre nastavila sa ispunjavanjem svojih obaveza.

21. USKLAĐENOST

Prodavac će se pridržavati svih zahteva i/ili obaveza bilo kojeg regulatornog akta, uključujući statute, naredbe, uredbe, direktive i/ili smernice koje zahteva zakon, regulatorne agencije ili odeljenja, vladina odjela i/ili tela EU u vezi s proizvodnjom, materijalima, ambalažom , distribuciju, uvoz, cene ili prodaju Proizvoda ili bilo koje druge odredbe ovog Ugovora

22. KOMUNICIRANJE

Sva pismena i usmena komunikacija, svi dokumenti i etiketiranje i označavanje svih paketa biće na rumunskom ili engleskom jeziku, osim ako Kupac ne navede drugačije u pisanom obliku.

23. PRIMENLJIVI ZAKON – REŠAVANJE SPOROVA

23.1 Sve narudžbe koje prihvati Prodavac smatra će se izvršenima u registriranom uredu Kupca. Rumunsko pravo se primenjuje na ovaj ugovor kako u smislu njegovog zaključenja tako i u smislu njegovog tumačenja i izvršenja. Istovremeno, sudovi u Rumuniji, sa sedištem Kupca, bit će nadležni da rešavaju sve sporove koji mogu nastati u vezi sa zaključenjem, tumačenjem ili izvršenjem ovog ugovora, ne dovodeći u pitanje izvršenje bilo koje odluke ili nalog bilo koje druge jurisdikcije. Odredbe Konvencije Ujedinjenih nacija o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe, poznate kao "Bečka konvencija", neće se primenjivati.
23.2 Strane izjavljuju da se prevod gore navedenih opštih uslova kupovine i isporuke na francuski, nemački, engleski ili bilo koji drugi jezik vrši samo radi objašnjenja ugovornih obaveza jedne druge i da, bez obzira na tačnost prevoda, osnovni tekst je sastavljen na rumunskom i da će se ovaj jezik koristiti za tumačenje reči, specijalizovane terminologije i/ili izraza u punom tekstu, kao jedinstveni i isključivi jezik. Ovaj tekst je elektronska verzija koja se može konsultovati i čija je mogućnost konsultacija izričito navedena na prvoj stranici standardnih dokumenata narudžbine i potvrda narudžbi.