OPŠTI USLOVI PRODAJE

Sva prodaja proizvoda i/ili prateće opreme (u daljem tekstu "Proizvodi" ili "Roba") koju je napravio Prodavac podleže dole navedenim odredbama i uslovima. Svako derogacija od klauzula sadržanih u opštim uslovima i uslovima prodaje mora biti izričito obezbeđena u ugovoru o prodaji zaključenom između Kupca i Prodavca. Sve druge odredbe i uslovi koji se odnose na porudžbine kupaca ili njegovog predstavnika neće se primenjivati, čak i ako nisu izričito odbijeni od strane Prodavca. Svako upućivanje u ovim uslovima na bilo koje zakonske odredbe, mora se tumačiti kao referenca na odgovarajuće zakonske odredbe, u formi, sadržaju i načinu na koji su na snazi na dan zaključenja Ugovora između JORIS IDE i Kupca. Ukoliko Kupac nije potpisao potvrdu Joris Ide Porudžbine, prijem robe (čak i ako ih kupac naknadno odbije u skladu sa ovim Uslovima) predstavlja Ugovor kupca sa ovim Uslovima i sa odredbama i uslovima ugovora.

1. CENE

1.1. Prodavac zadržava pravo da jednostrano izmeni Cenu koja je kupcu preneta ponudom, u slučaju da do trenutka proizvodnje počne povećanje troškova proizvodnje u odnosu na trenutak zaključenja ugovora iz razloga koji nisu vezani za Kupca. Jednostrano povećanje cena biće direktno proporcionalno povećanju troškova proizvodnje i poslovaće u roku od 2 (dva) radna dana od dana pisane komunikacije promene, u meri u kojoj se Kupac neće buniti u ovom periodu. U slučaju da će se Kupac usprotiviti i strane se ne dogovore oko iznosa povećanja cene, Kupac može opozvati porudžbinu, ali će avans koji kupac plati biti uskraćen kao cena jednostranog raskida ugovora.
1.2. Ako su troškovi proizvodnje, skladištenja ili isporuke robe povećani zbog promene kupca u procenjenom datumu isporuke, količine ili specifikacije Robe, ili ako postoji bilo kakvo kašnjenje nastalo usled promena u uputstvima kupca ili iz propusta kupca da Joris Ide dostavi odgovarajuće informacije ili uputstva (uključujući nedostatak bilo kakvog kašnjenja nastalog usled promena u uputstvima kupca ili neuspeha kupca da kupcu pruži odgovarajuće informacije ili uputstva uključujući nedostatak odgovarajućih informacija ili uputstava) Joris Ide zadržava pravo da poveća Ukupnu cenu kako bi odrazio takvo povećanje troškova i Joris Ide će obavestiti Kupca u bilo kom trenutku pre isporuke robe o povećanju ukupne cene.
1.3. Ako Joris Ide proizvodi prilagođeni proizvod ili Roba nije standardne veličine koju obično proizvodi Joris Ide, Kupac plaća ukupnu cenu pre nego što porudžbinu u proizvodnju stavi Joris Ide.
1.4. Troškovi paleta, povratnih kontejnera ili dodatnih proizvoda biće naplaćeni Kupcu pored Ukupne cene ukoliko je to neophodno kako bi se obezbedila bezbedna isporuka Robe, ali će njihova vrednost biti vraćena Kupcu, pod uslovom da budu vraćeni neoštećeni Joris Ide u roku od sedam dana od isporuke.
1.5. U roku od 30 dana od kraja meseca u kojem je izdata Joris Ide faktura, Kupac mora da plati fakturisani iznos, čak i ako do isporuke nije došlo, a vlasništvo nad Robom nije preneto na Kupca.

Ukoliko se dani plaćanja razlikuju od gore navedenih, biće postavljeni u kreditnim uslovima kupca zaključenim sa Joris Ide.
1.6. Agenti i zaposleni Joris Ide nisu ovlašćeni da primaju gotovinske uplate na Joris Ide račun. Nikakva uplata koju je napravio takav Kupac nije odgovornost Joris Ide i Kupac nema pravo da izreče bilo kakve zahteve protiv Joris Ide kako bi dobio povraćaj novca.

2. DAŽBINE I POREZI

2.1. Ukoliko su Proizvodi koji su predmet nabavke oslobođeni PDV-a zbog prirode unutar zajednice u snabdevanju ili zato što su namenjeni izvozu i Kupac prevozi Proizvode na sopstvenu odgovornost i na sopstvenu odgovornost, Prodavac odobrava izuzeće od PDV-a pod uslovom da mu Kupac dostavi dovoljan dokaz o transportu i dolasku u zemlju odredišta Isporučenih proizvoda.
2.2. Ukupna cena ne uključuje porez na dodatu vrednost ili druge lokalne ili nacionalne poreze, koje kupac ima zakonsku obavezu da plati Joris Ide, Kupac mora da plati ove poreze Joris Ide.

3. NE PLAĆANJE FAKTURA

3.1. Prodavac izdaje fakturu Kupcu, a Kupac će prodavcu isplatiti fakturisani iznos u evrima ("€" ili "EUR") po kursu NBR na dan fakture + 1,5%.
3.2. Kupac plaća fakture izdate od strane Prodavca u roku utvrđenom uzajamnim ugovorom u pisanoj formi. Ako nije određen rok , cena će biti plaćena na dan prijema fakture.
3.3. U slučaju ne plaćanja fakture do utvrđenog roka, Kupac će prodavcu platiti kazne za kašnjenje plaćanja u iznosu od 0,1 odsto po danu kašnjenja, izračunate u odnosu na iznos neizmirenog dugovanja. Kazne za kašnjenje plaćanja važe i za periode produženja roka plaćanja koji je Kupcu odobreno pisanim aktom ili rešenjem nadležnog suda.
3.4. Plaćanje kazni za kašnjenje plaćanja ne daje Kupcu pravo da odloži isplatu svih neplaćenih iznosa.
3.5. Ni pod kojim uslovima produženje roka plaćanja neće predstavljati akt inovacije. Čak i ako Kupac dobije produženje roka plaćanja, Prodavac zadržava pravo da naplati paušalnu sumu koja predstavlja 10% iznosa koji nije isplaćen na vreme, sa minimalnim limitom od 250,00 EUR, kako bi nadoknadio povećanje administrativnih troškova i troškova (uključujući naknadu, u razumnim granicama, troškove pravnog saveta) u vezi sa oporavkom iznosa.
3.6. Neplaćanje fakture na vreme podrazumevaće diskvalifikaciju kupca, bez poziva, od uslova plaćanja koji se odnose na sve prethodno izdate fakture i obavezu da ih odmah plati.
3.7. U takvim okolnostima, ako Kupac nije u mogućnosti da plati ili uplata ne može biti prikupljena (na primer u slučaju plaćanja ili čeka sa nedovoljnim sredstvima), Prodavac zadržava pravo da izmeni uslove plaćanja u svrhu naplate gotovinske uplate ili avansne uplate za svaku novu isporuku i, tamo gde je to neophodno, zahtevajte od Kupca da pruži odgovarajuću pismenu garanciju.

3.8. Ukoliko kupac ne ispoštuje nove uslove plaćanja koje je utvrdio Prodavac ili ne pruži adekvatnu garanciju, Prodavac ima pravo da na diskrecioni način odluči o obustavi svih narednih isporuka do prijema kompletne uplate i, gde je to prikladno, garancije, odnosno odbijanja / prestanka svih naloga registrovanih proizvoda, bez obzira da li su prihvaćeni ili ne, bez ikakve obaveze prema Kupcu. Odbijanje / osuda će biti obaveštena Kupcu u pisanoj formi svim sredstvima komunikacije, u vezi sa ovim opštim uslovima prodaje.
3.9. Svaki zahtev kupca neće mu dati pravo da odloži plaćanje fakture ili dospeli iznos.
3.10. Ukoliko Kupac neće preuzeti proizvode na datum određen za isporuku, iz razloga koji se ne mogu pripisati Prodavcu, Prodavac zadržava pravo na naplatu, bez formalnog obaveštenja ili drugih narednih obaveštenja, naknadu za depozit koja predstavlja 0,5% na dan fakturisane vrednosti proizvoda. Ukoliko Proizvode ne preuzme Kupac u roku od 30 (trideset) dana od prvobitnog datuma isporuke, Prodavac zadržava pravo na raskid/raskid ugovora, bez PREJUDICIRANOSTI odredbi člana 11.
3.11. Bez obzira na opciju Prodavca u vezi raskida / raskida ugovora, on ima pravo na prodaju robe, nakon toga je razlika između utvrđene cene i onoga dobijenog prodajom robe, kao i troškova koje je prodavac snosio u vezi sa prodajom robe koju kupac nije prikupio da bi je snosio ovaj drugi.
3.12. Prodavac nije u obavezi da sklopi ugovor sa trećim limom pod istim uslovima kao što je ugovorio sa Kupcem. Takođe, Kupac snosi odgovornost za naknadu štete koju je pretrpeo Prodavac kao rezultat nepoštovanja obaveze preuzimanja robe. Ukoliko Prodavac namerava da nastavi sa prodajom robe koju kupac ne prikupi, unapred će ga obavestiti putem bilo kog načina komunikacije.

4. OBAVEZE STRANAKA

4.1. PRODAVAC se obavezuje na sledeće:
a) da preda proizvode koji se prodaju po ugovorenim uslovima, količinama i uslovima kvaliteta ako je i samo ako je Kupac ispunio sve svoje ugovorne obaveze. Kvantitet, kvalitet i opis Robe i sve specifikacije vezane za njih su one koje su određene potvrdom Joris Ide porudžbine. Joris Ide zadržava pravo da izvrši bilo kakve izmene specifikacije Robe koje su neophodne za poštovanje bilo kakvih bezbednosnih zahteva ili drugih zakonskih zahteva ili koje ne utiču na njihov kvalitet ili performanse;
b) da isporuče proizvode u roku položenom u Aneksu, jer će u suprotnom snositi ZAKASNELE kazne za plaćanje u iznosu od 0,1 odsto za svaki dan kašnjenja, kazne izračunate na vrednost proizvoda koji nisu isporučeni;
c) da garantuje Kupcu protiv iseljavanja proizvoda koji čine predmet prodaje;
d) da obezbedi naknadu za transport proizvoda, ukoliko je kupac to tražio po porudžbini / ugovoru i unapred prihvatio transportnu tarifu;
e) da zamene, besplatno i u roku od najviše 30 dana, kvalitativno neskladne proizvode, ukoliko su NEKONFORMITETI koje je prijavio kupac prihvaćeni u pisanoj formi od strane Prodavca i ako nije moguće otkloniti NEKONFORMACIJE;
f) da zadrži poverljivost odredbi kupoprodajno-kupoprodajnog ugovora, pod sankcijama odgovornosti za štetu nastalu kupcu.
4.2. KUPAC se obavezuje na:
a) da u aneksu standardnog ugovora o prodaji navede dimenzije ugovorenih proizvoda i njihovu količinu, kao i ako ove informacije nisu u potpunosti navedene u Aneksu, da ih u pisanoj formi prenese prodavcu, u suprotnom će isporuke biti odložene u skladu sa tim. Nijedan nalog koji je podneo Kupac neće biti prihvaćen od strane Joris Ide i nijedan ugovor neće stupiti na snagu između strana ukoliko to nije potvrđeno i priznato u pisanoj formi od strane Joris Ide. Kupac je odgovoran Joris Ide za obezbeđivanje tačnosti informacija koje je kupac izneo u potvrdi Joris Ide porudžbine i za pružanje Joris Ide bilo kakvim drugim neophodnim informacijama u vezi sa Robom u dogledno vreme kako bi se Joris Ide omogućilo da izvrši Ugovor u skladu sa svojim odredbama i uslovima;
b) da prodavcu isplati cenu proizvoda i, tamo gde je to prikladno, ekvivalentnu vrednost transporta, pod uslovima i u okviru uslova određenih ugovorom o prodaji i kupovini, u suprotnom se obavezuje da će mu platiti kasne kazne za plaćanje u iznosu od 0,1 odsto za svaki dan kašnjenja, kazne obračunate na iznos neizmirenog duga. Kazne mogu premašiti iznos na koji se primenjuju;
c) da preuzme sve ugovorene proizvode u celosti i na vreme;
d) da na vreme preuzmu naručene proizvode iz prostorija prodavca i obezbede njihov prevoz ukoliko nije drugačije navedeno u ugovoru;
e) da bi se transport proizvoda obavljao putem prevoza koji su pogodni i koji moraju biti učitani sa strane i koji su bar jednaki maksimalnoj dužini materijala koji su predmet ugovora;

f) da primaju proizvode, ako su kvalitativno i kvantitativno odgovarajući, kao i da se pridržavaju uputstava u "Tehničkom katalogu" priloženog JORIS IDE-a, koji se odnose, između pseudonima, na rukovanje, skladištenje, montažu i rad proizvoda;
g) da obezbedi, sopstvenim sredstvima, što je pre moguće, istovar i pravilno rukovanje kupljenim proizvodima, bez oštećivanja proizvoda trećih lica koji se nalaze u prevoznim sredstvima;
h) da preduzme sve što je neophodno i zakonito da izvrši plaćanje robe u skladu sa odredbama ugovora o prodaji i kupovini;
i) da zadrži poverljivost odredbi ugovora o kupoprodaji, pod sankcijama odgovornosti za štetu nastalu prodavcu.

5. USLOVI ISPORUKE

5.1. Roba će biti isporučena u skladu sa posebnim uslovima kupoprodajno ugovora, a pored toga ili u nedostatku posebnih odredbi primenjivaće se odredbe ovih opštih uslova.
5.2. Prodavac će unapred preneti Kupcu termin po kome će roba biti isporučena. Datumi dostave pomenuti u potvrdi porudžbine nemaju obaveznu vrednost, Prodavac ne prihvata nikakvu odgovornost za kašnjenje isporuke, osim u slučajevima u kojima su odgovarajući datumi dostave potvrđeni u pisanoj formi i bez rezervacija od strane Prodavca u posebnom dokumentu. U ovom drugom slučaju, Prodavac će imati pravo na jednostranu izmenu u pisanoj formi rokova isporuke ako, iz objektivnih razloga, kao što su praznine u zalihama sirovina ili kvar neke proizvodne opreme, neće moći da ispoštuje rokove isporuke koji su prvobitno postavljeni. Novi uslovi isporuke se prenose u pisanoj formi kupcu. Transport proizvoda će prodavac obavljati na adresu na koju ukazuje Kupac samo ako je ovaj drugi izričito to zatražio narudžbinom i prihvatio špeditersku tarifu. Isporuke će biti izvršene korišćenjem artikulisanih vozila kao standardnog načina isporuke. Međutim, Joris Ide može da koristi druge vrste vozila kako mu odgovara. Ukoliko Kupac ima određeni zahtev za vozilo ili ako postoje ograničenja veličine vozila koje se koristi za isporuku, kupac to mora da precizira kao ograničenje isporuke u potvrdi Joris Ide Porudžbine.
5.3. Ukoliko nije drugačije navedeno u potvrdi porudžbine, prodaja Proizvoda se pravi iz fabrike prodavaca (utovarom na vozilo Kupca). Proizvodi će biti isporučeni u standardnoj ambalaži prodavca i nosiće standardne nalepnice i oznake prodavca.
5.4. Ukoliko prevoz proizvoda obavlja Kupac ili prevoznik koji je odredio Kupac, rizici se prenose na Kupca od trenutka utovara proizvoda u načinu transporta, ovaj trenutak se razmatra u vreme isporuke.
5.5. Ukoliko Prodavac neće moći da isporučuje proizvode u skladu sa vremenom isporuke, ima obavezu da obavesti Kupca, navodeći uzrok kašnjenja i, ako je moguće, procenjeni datum isporuke.
5.6. Ukoliko isporuka proizvoda pretrpi kašnjenja koja je prouzrokovao Kupac, rizici po proizvode se prenose kupcu od datuma isporuke koji je prvobitno utvrđen.
5.7. Ukoliko se strane drugačije ne dogovore, prodavac može izvršiti delimične isporuke. To što Joris Ide nije ispoštovao obavezu da isporuči jednu ili više rata robe ne daje pravo Kupcu da u potpunosti raskine/raskine Ugovor.
5.8. Prodati proizvodi će biti propraćeni obaveštenjem o isporuci i/ili fakturom, certifikatom kvaliteta i certifikatom garancije. Preuzimanje robe od strane kupca takođe pretpostavlja preuzimanje pomenutih dokumenata.
5.9. Vlasništvo nad prodatom robom prenosi se sa Prodavca na Kupca na dan potpune uplate cene proizvoda i povezanih poreza.

6. KONTROLA I PRIJEM ROBE

6.1. Prodavac je dužan da robu preda na mestu predviđenim ugovorom i da kupcu prenese vlasništvo nad proizvodima, nakon kompletne naplate cene.
6.2. Kupac se obavezuje da će preuzeti robu nakon što je napravljen kvantitativni i kvalitativni prijem, što je operacija koja će biti zabeležena u izveštaju o prijemu. U trenutku isporuke Kupac će ispitati Proizvode i uporediti, između ostalog, količine, dimenzije, težinu i usaglašenost Isporučenih proizvoda sa specifikacijama u potvrdi porudžbine i naložiti bilo kakvu vidljivu štetu proizvodima na dokumentu o isporuci. Bezrezervno prihvatanje isporuke od strane Kupca znači da kupac potvrđuje da isporuka u potpunosti odgovara potvrdi porudžbine. U vezi sa očiglednim kvalitativnim nekonformacijama koje se ne mogu razumno primetiti u trenutku preuzimanja Proizvoda, Kupac ima 24 sata od isporuke da sastavi i prenese Prodavcu izveštaj o prijemu u kojem su istaknuti, kao i pregled i krupne fotografije zahtevanih Proizvoda.
6.3. Ukoliko, zbog neusklađenosti prijavljenih u izveštaju o prijemu, Kupac odbije da preuzme svu ili deo robe, robu koja je predmet odbijanja da preuzme biće uskladištena od strane Kupca pod normalnim uslovima skladištenja i očuvanja, Kupac je odgovoran za njegovo starateljstvo. Skladište će biti izvršeno za period neophodan prodavcu da proveri postojanje nekonformiteta o kojima je Kupac obavešten i da da predloge za njihovo otklanjanje, ali ne i duže od 15 dana. Kupac će odmah obavestiti prodavca o odbijanju da pokupi robu, kao i o mestu gde su uskladišteni. Kupac ne sme odbiti da preuzme robu ukoliko ne predstavi nedostatke ili kvalitativne nekonformacije u proporciji većoj od 80 odsto. Eventualno odbijanje kupca za neispravnosti ili kvalitativne nedostatke u proporciji manjoj od 80% ne smatra se odbijanjem, a rizik od oštećenja i/ili srećnog uništenja, u celini ili delimično, robe snosi Kupac.
6.4. Ukoliko se Roba isporuči Kupcu preko prevoznika kojeg izabere Prodavac, Kupac ima obavezu da odmah nakon preuzimanja Robe proveri njihovo stanje, nakon toga da se svi očigledni nedostaci, kvalitativni ili kvantitativni nedostaci prijave u izveštaju o prijemu koji je sačinjen pod uslovima predviđenim članom 6.2. i komunicirao u roku od 24 sata prodavcu. Neprijavljivanje nedostataka / nekonformisanja u roku i načinu predviđenim ugovorom podrazumeva diskvalifikaciju kupca iz njegovih prava, Roba se smatra usaglašenom, a Joris Ide neće odgovarati za bilo kakvu takvu neispravnost ili nepridržavanje specifikacija, a Kupac je dužan da plati Ukupnu cenu robe.
6.5. Ukoliko se Roba isporuči Kupcu preko prevoznika kojeg on izabere, Kupac je dužan, po ugovoru o prevozu, da obezbedi obavezu Prevoznika da u trenutku preuzimanja proveri očigledno stanje i količinu robe od strane Prevoznika od prodavca i da u transportnim dokumentima zabeleži sve nekonformacije vidljive u trenutku preuzimanja. Kupac ima obavezu da odmah po preuzimanju Robe od prevoznika koju je on odabrao proveri njihovo stanje, nakon toga bilo kakve nedostatke, kvalitativne nedostatke ili druge nekonformacije, koje prevoznik nije mogao da utvrdi u trenutku preuzimanja Robe od Prodavca, signalizira u izveštaju o prijemu koji je sačinjen pod uslovima predviđenim članom 6.2. i komunicirao u roku od 24 sata prodavcu. Svaka nedoslednost između stanja robe u vreme njihovog preuzimanja od strane Prevoznika od Prodavca i njihovog stanja u trenutku preuzimanja od strane kupca od Prevoznika obavezuje Kupca da uloži žalbu protiv Prevoznika ukoliko bi takve nedoslednosti mogao da pronađe Prevoznik u vreme preuzimanja od Prodavca.
6.6. Odbijanje robe nije ravno raskidu ili raskidu ugovora.

6.7. Uz izveštavanje Kupca o očiglednim nedostacima ili kvantitativnim i kvalitativnim nedostacima, Kupac ima obavezu da prodavcu, na zahtev, dostavi sva dokumenta i informacije neophodne za rešavanje reklamacije Kupca. Prodavac će kupcu preneti rezultat izvršenih čekova, i, u zavisnosti od toga, Prodavac će nastaviti sa popravkom nekonformiteta, zamenom nesaglasne robe, povraćajem cene, smanjenjem cene u slučaju da nekonformiteti ne utiču na način korišćenja proizvoda ili, u slučaju transporta koji obavlja prevoznik koga je odabrao Prodavac ili situacije u kojoj prevoznik koga je odabrao Kupac, pominju kvantitativne nedostatke u transportnom dokumentu zaključenom sa Prodavcem, ovo drugo mora da nastavi da popunjava kvantitativne praznine. Prodavac otklanja nedostatke obaveštene u maksimalnom roku od 15 dana od dana prijema izveštaja o prijemu, sačinjenih pod uslovima predviđenim članom 6.2., bez da prodavac sleže odgovornost na drugu štetu Kupcu.

6.8. Prodavac ne sleže odgovornost za nedostatke izazvane nepravilnim transportom proizvoda.
6.9. Ukoliko se, povodom isporuke proizvoda, Kupac ne žali na kvantitativne nestašice pominjanjem u izveštaju o prijemu, Kupac gubi pravo da naknadno prijavi takve nedostatke.
6.10. Prodavac ne sleže odgovornost za nedostatke izazvane nepravilnim korišćenjem robe, pogrešnim održavanjem, nepravilnim montažnim radom, nepravilnim rukovanjem i/ili skladištenjem, nepravilnim popravkama koje obavlja Kupac ili od strane trećeg lica neovlašćeno od strane prodavca ili izmenama izvršenim bez saglasnosti prodavca.
6.11. Odbijanje nekih proizvoda ne oslobađa Kupca obaveze plaćanja proizvoda koje ne odbija ili izvršavanja drugih obaveza u skladu sa kupoprodajno-kupoprodajnim ugovorom.
6.12. U slučaju da se Kupac žalio na nedostatke ili druge neusklađenosti prema umetnosti. 6.4. i 6.5., upotreba Robe montažom ili bilo kojim drugim sredstvima, pre njihove provere od strane Prodavca, dovodi do diskvalifikacije kupca sa prava na otklanjanje navodnih nedostataka ili nekonformiteta. U slučaju da se Kupac žali na nedostatke ili nekonformitete nakon instalacije ili na drugi način korišćenja Robe, on može da traži najviše smanjenje cena ako bi popravka / zamena proizvela nesrazmerne troškove u odnosu na okolnosti.
6.13. U slučaju potrošača, neusklađenosti Proizvoda mogu biti utvrđene i ispravljene u skladu sa članom 9 para. (1) i članovi 11-14 GEO br. 140/2021, kao i sa bilo kojom drugom zakonskom odredbom koja se primenjuje po tom pitanju.

7. GARANCIJE

7.1. Prodavac garantuje (i) da će u trenutku isporuke Proizvodi biti u skladu sa specifikacijama u potvrdi porudžbine, prihvatajući sve neznatne razlike u skladu sa opšte prihvaćenim evropskim pravilima koja su na snazi i specifičnim pravilima koja važe za Proizvode, (ii) koja, u periodu od 2 godine od dana isporuke, na Proizvode neće uticati rđa (odredbe u daljem tekstu "Garancija"), pod uslovom da se uslovi postavljeni ovde ispune.
7.2. Sve tehničke informacije koje je prodavac dostavio pre i/ili tokom upotrebe Proizvoda, kako usmeno tako i u pisanoj formi, pružaju se u dobroj nameri i prema saznanjima koje je on tada držao. Međutim, ove informacije ne utiču na obavezu Kupca da proceni proizvode koje je isporučio Prodavac u smislu prikladnosti i kompatibilnosti sa sredstvima obrade i/ili aplikacijama za koje Kupac želi da koristi Proizvode, a zatim da se oslanja isključivo na takve procene. Odgovornost za korišćenje i obradu Proizvoda za određenu aplikaciju leži isključivo na Kupcu. Zaposleni ili agenti Joris Ide nisu ovlašćeni da daju zastupnike ili daju garancije robe, osim uz pismenu saglasnost Joris Ide. Potpisivanjem Ugovora kupac potvrđuje da nije zasnovan na takvim izjavama koje nisu potvrđene. Svaki savet ili preporuku koju je dao Joris Ide ili njegovi zaposleni ili agenti Kupcu ili njegovim zaposlenima ili agentima, u vezi sa skladištenjem, podnošenjem, ugradnjom ili korišćenjem Robe, a koje nisu u pisanoj formi potvrđene od strane Joris Ide, prate se ili primenjuju u celosti na sopstveni rizik kupca i, shodno tome, Joris Ide nije odgovoran za takve savete ili preporuke koje nisu potvrđene.
7.3. Uslovi primene garancije:
7.3.1. Gorenavedena garancija će biti primenljiva pod uslovom da proizvodi ili bilo koja komponenta postoji:
i. uvek se transportuju i čuvaju u originalnoj ambalaži i pod uslovima na koje ukazuje Prodavac (između elementa, da se pokriju i čuvaju na bezbednom mestu, da se pridržava minimalne temperature skladištenja, maksimalnog stepena vlažnosti vazduha, neutralne atmosfere itd.) ili, u njihovom odsustvu, da se čuva bar u skladu sa opšte prihvaćenim praksama za ovu vrstu proizvoda;
ii. uvek se postupa po instrukcijama i direktivama ili, ako to ne uspe, bar u skladu sa opšte prihvaćenim merama predostrožnosti i indikacijama za ovu vrstu proizvoda;
iii. da bude instalirana u strogom skladu sa Uputstvima i direktivama prodavca (na primer, za Proizvode prekrivene zaštitnim filmom, da ukloni foliju u trenutku instalacije kako bi se odmah otkrile i prijavile sve nepravilnosti) ili, u odsustvu toga, bar u skladu sa opšte prihvaćenim merama predostrožnosti i indikacijama za ovu vrstu proizvoda;
iv. ne drže se u nepodobnim uslovima pre obrade ili instalacije i ne podležu nikakvim korekcijama, izmenama i popravkama koje nisu dozvoljene ili su pokušane da izvrše takve operacije;
v. uvek se koriste "u normalnim uslovima" u svrhu za koju su napravljeni i da ne budu zloupotrebljeni, oštećeni ili izloženi bilo kakvoj zloupotrebi. U kontekstu ove odredbe, upotreba "u normalnim uslovima" podrazumeva normalnu upotrebu Datih proizvoda, u skladu sa navedenom svrhom i/ili preporukama Prodavca;
vi. održavaju se u skladu sa Instrukcijama prodavca ili, u odsustvu, bar u skladu sa vremenskim intervalima i opšte prihvaćenim modalitetima za ovu vrstu proizvoda;

7.3.2. Pored opšte prihvaćenih pravila, upotrebe i prakse za ovu vrstu Proizvoda, Kupac, a u slučaju prerađivanja, njegov kupac ima sledeće obaveze (uzimajući u obzir sva pravila i upotrebe nametnute dobrom praksom obrade i svim bezbednosnim i merama predostrožnosti prilikom izvršavanja dole navedenih uputstava):
7.3.2.1. prilikom sečenja nezaštićenih ivica ili u slučaju korozije, odmah preduzmite neophodne mere za retuširanje Proizvoda, koristeći materijale i tehnike na koje ukazuje Prodavac;
7.3.2.2. da periodično proverava proizvode, kao i izolaciju zgrade, najmanje jednom godišnje; I
7.3.2.3. da periodično čistite i pregledate proizvode tamo gde je to neophodno, prema Direktivama i uputstvima prodavca ili, u odsustvu toga, koristeći opšte prihvaćene metode i mere predostrožnosti za ovu vrstu Proizvoda.

7.4. Ni u kom slučaju Prodavac ne preuzima odgovornost za nedostatke, nedostatke, gubitke ili štetu na Proizvodima ili bilo kojoj komponenti koja je nastala kao rezultat:
(i) kondenzat, buđ ili fleka bilo koje vrste koja se može pripisati uslovima skladištenja pre obrade ili instalacije, uslovima koji nisu u skladu sa Direktivama i uputstvima prodavca ili, u odsustvu toga, ne pridržavaju se opšte prihvaćenih praksi za ovu vrstu Proizvoda ili, nenormalnih uslova rada, nepoštovanja pisanih uputstava Joris Ide, nepravilne upotrebe, izmene ili popravke Robe bez odobrenja Joris Ide Ili
(ii) korozija ne konzistiranih ivica ili korozije ili proizvodnje pare kao rezultat reakcije Proizvoda i/ili zaštitnog sloja sa korozivnim supstancama i parama, supstancama koje sadrže abrazione kiseline, alkalnosti ili deterdžente, ili
(iii) izloženost ekstremnim temperaturama, ili
(iv) nošenje ili korozija ili drugi efekti izazvani faktorima unutar zgrade ili kao rezultat prisustva zagađivača između slojeva ili abnormalnog zagađenja vazduha ili kontakta sa agresivnim parama ili hemikalijama, ili
(v) emisija štetnih gasova, isparenja ili hemikalija iz prirodnih ili veštačkih izvora na mestu gde su proizvodi instalirani ili na udaljenosti do 500 metara od nje, ili
(vi) nagomilavanje prljavštine ili formiranje naslaga vode na krovovima i/ili nedovoljno zaptivanje slojeva tako da zagađivači prodru između njih, ili
(vii) bilo kakvih uslova za veličanje sile, kao što je određeno članom 14, ili štete prouzrokovane pojavama kao što su zemljotresi, grad, jake oluje, uragani, eksplozije, požari, građanski nemiri, ratovi ili slične okolnosti koje se ne mogu kontrolisati i stoga nisu odgovornost Prodavca, ili
(viii) bilo koji akt ili propust kupca ili bilo kog trećeg lika (između ostalih , radnika, osoblja, kupaca, agenata, prevoznika i izvođača radova Kupca);
(ix) neki krovovi sa nagibom manjom od 5%.
7.5. Svaki Proizvod ili komponenta koju je proizvela treća strana i isporučila prodavac pokrivena je originalnom garancijom koju nudi proizvođač o kojoj je reč, a Prodavac će im obezbediti istu garanciju kao što je dobio zauzvrat od proizvođača tog proizvoda. Navedena garancija se ne proteže na delove, materijale ili opremu ugrađenu u Robu, ali koju ne proizvodi Joris Ide i za koju Kupac isključivo ima pravo da ima koristi od bilo kakve garancije koju proizvođač dodeli Joris Ide. Joris Ide ne stiče odgovornost po gore navedenoj garanciji (ili bilo kom drugom obećanju, uslovu ili garanciji) ako Ukupna cena nije plaćena do datuma dospeća od strane Kupca koji je profesionalac.

7.6. Nijanse i boje. Ukoliko nije drugačije navedeno u pisanom dokumentu, prodavac ne garantuje jednoličnost nijansi i boja. Međutim, ako je za to predviđena klauzula, jednoobraznost će biti procenjena na osnovu prakse koja je u tom trenutku prihvaćena na lokalnom nivou i za taj sektor aktivnosti. Dijagrami boja i/ili fotografije Proizvoda iz kataloga, brošura i drugih materijala u bojama koje je prodavac stavio na raspolaganje su čisto indikativni i mogu se razlikovati od stvarnih boja i nijansi isporučenih proizvoda.
7.7. Zahtevi za popravke ili zamene u okviru garancije. Svaki zahtev koji se odnosi na Garanciju prenosi se prodavcu na detaljan način i praćen opravdanjima, registrovanim pismom sa

potvrdom o prijemu, u roku od dva (2) dana od dana pronalaženja ili uočavanja neispravnosti ili nepridržavanja ili od datuma kada su mogli prvi put da budu ispoštovani, u meri u kojoj ne postoje zakonske odredbe
7.8. Kompenzacione mere koje nudi Garancija
7.8.1. Ako Prodavac potvrdi da isporučeni proizvod ili bilo koja komponenta nije u skladu sa Garantijom, Prodavac će, na zahtev Kupca, obezbediti jednu od sledećih kompenzacionih mera:
(i) popravku, korekciju ili korekciju Datih proizvoda ili komponente ili
(ii) zamenu proizvoda ili komponenti ili
(iii) povraćaj njihove cene, ili
(iv) smanjenje cene.
Zamenske komponente će biti najmanje funkcionalni ekvivalenti originalnih komponenti.
Vlasničko pravo nad Zamenjenim proizvodima i/ili komponentama vraća se na prodavčevo patrimoniju, a Kupac ima obavezu da ih vrati Prodavcu na njegov zahtev, povezane troškove koje pokriva Prodavac

7.8.2.Povraćaj neispravnih proizvoda ili komponenti prodavcu i nazad kupcu:
a) Kupac ni na koji način neće vratiti prodavcu neispravan proizvod ili komponentu bez prethodnog pismenog odobrenja prodavca.
b) Pre povratka bilo kog neispravnog Proizvoda ili komponenti prodavcu, Prodavac i Kupac će zajedničkim dogovorom odlučiti da li će popravka ili zamena neispravnog Proizvoda biti izvršena na mestu instalacije Proizvoda ili u prostorijama prodavca ili na bilo kojoj drugoj lokaciji koju odredi prodavac.
c) Troškove pakovanja, transporta i osiguranja neophodnog za povraćaj neispravnog Proizvoda ili komponente prodavcu radi popravke ili zamene snosi Kupac ukoliko se dokaže da popravka ili zamena nije bila neophodna. Iste troškove snosiće Prodavac ako se utvrdi da su suštinske popravke ili zamene zaista bile neophodne.
7.8.3. Kompenzacione mere određene u članu 7.8.1 čine jedino pravo Kupca i jedinu odgovornost prodavca u kontekstu Garancije, a njihova vrednost ni na koji način neće premašiti prodajnu cenu Proizvoda koja će biti zamenjena, čime se isključuje svaka naknada za srodnu štetu.
7.8.4. Na osnovu kompenzacionih mera utvrđenih u članu 7.8.2, jedina dodatna naknada na koju kupac ima pravo je naknada instalacije ili rastavljivih troškova u skladu sa važećim tržišnim tarifama, ukoliko se utvrdi da su nedostaci postojali pre montaže ili instalacije Proizvoda i pod uslovima u kojima je Kupac ispunio svoje obaveze sa izričitim uslovom da se izuzme svaka naknada za srodnu štetu.
7.9. Garancija koju nude ovi Uslovi prodaje ne odnosi se na proizvode koje kupac kupuje u potpunosti spoznajući činjenice u vezi sa prisustvom nedostataka i vidljivim deformacijama i/ili proizvodima jasno označenim oznakom "drugi kvalitet" i prodaju se kao takvi.

7.10. Prodavac garantuje (i) da će u vreme isporuke Proizvoda ispoštovati specifikacije u potvrdi porudžbine, prihvatajući sve neznatne razlike u skladu sa evropskim pravilima koja su na snazi, opšte prihvaćene i sa specifičnim pravilima koja važe za proizvode, (ii) koja se u određenom periodu, sadržana u tab. 1, od dana isporuke, na Proizvode neće uticati rđa i piling, pod uslovom da se uslovi postavljeni ovde ispune.
Tabulator 1.Garantni period (TG) i prosečno trajanje upotrebe (DMU) u godinama za Joris Ide proizvode (na limu ne-perforacija i piling boja).

Dodeljena garancija (godine)

Garancija za ne-perforaciju lima, boje koja se ne ljušti

Dodatna naknada

 0%

5%

10%

TG                     

TG

TG

DMU

Debljina poliesternog sloja

Tabla

25 microni

2

2 standard+ 3

2 standard + 8

25

Tabla

35 microni

2

2 standard+ 3

2 standard+ 8

25

MATTE Tabla

35 microni

2

2 standard+ 3

2 standard+ 8

25

Tabla 0.35 mm

25 microni

2

-

-

5

Galvanizovani Tabla za strukture
Laka

 

 

 2

 

-

 

 -

 

50

7.11. Kupac ima mogućnost kupovine produžene garancije koja obezbeđuje produženje garantnog roka mimo standardnog garantnog roka, regulisanog artiklima 7.1 – 7.10. Produžena garancija se može kupiti u trenutku kupovine proizvoda. Sve odredbe standardne garancije, kao što je regulisano u stavu 7.1, primenjuju se na produženu garanciju. – 7.10.
7.12. Trošak produžene garancije je 5% od vrednosti isporučenih proizvoda + PDV, za produženu garanciju od 3 godine, 10% od vrednosti isporučenih proizvoda + PDV, za produženu garanciju od 8 godina.
7.13. Produženi garantni rok počinje da se odvija od datuma isteka standardnog garantnog perioda

8. ODGOVORNOST ZA SKRIVENE POROKE

8.1. Kupac ima pravo da reklamira skrivene poroke robe.
8.2. Pritužba na skrivene nedostatke biće podneta, na osnovu sankcija za opoziv, u roku od 24 časa od datuma kada su otkriveni, ukoliko je Kupac profesionalac. Žalba će biti podneta u pisanoj formi i obavezno će obuhvatiti sledeće: predmet reklamacije, datum otkrivanja poroka, opis poroka, način njegove manifestacije, moguće uzroke koji su utvrdili porok, način gašenja reklamacija (zamenom, popravkom, odobravanjem bonusa itd.).
8.3. Kvarovi koji su pronađeni kao posledica neispravnog transporta naći će se u pritužbama kupca prevozniku, uz obaveštenje prodavca.

9. UGOVORNA ODGOVORNOST

9.1. U slučaju kašnjenja plaćanja u skladu sa ugovornim uslovima, Prodavac može obustaviti ispunjenje svojih obaveza iz ugovora, sve dok Kupac ne dokaže isplatu svih obaveza koje su preuzeli kupoprodajno-kupoprodajni ugovor ili drugim ugovorima zaključenim pre ili kasnije sa Prodavcem, uključujući i zakasnele kazne plaćanja.
9.2. Ukoliko Kupac ne plati obezbeđeni avans i / ili ne u pisanoj formi prenese Prodavcu sve podatke neophodne za pokretanje proizvoda poručenih u proizvodnji u roku od 5 kalendarskih dana od dana nošenja na snagu ugovora o prodaji, smatra se da se Kupac odriče odgovarajuće ugovorenih proizvoda.
9.3. Pored odredbi ugovora o prodaji i/ili onih koje su obezbeđene u opštim uslovima prodaje/uslova prodaje, strane neće snositi odgovornost za gubitke proizvodnje, gubitke profita ili druge indirektne gubitke pretrpljene od strane druge strane.

10. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

10.1. Bez prejudiciranje odredbi člana 7, prodavac ne preuzima nikakvu odgovornost za indirektnu ili posledičnu štetu i odbacuje sva potraživanja za plaćanje odštete.
10.2. Tamo gde je Roba proizvedena ili roba predmet bilo kog procesa koji je uveo Joris Ide, u skladu sa specifikacijama koje je predstavio Kupac, Kupac će obeštetiti Joris Ide za svaki gubitak, štetu, troškove i troškove koje je Joris Ide nanela ili koja je nanela ili koja je plaćena, ili prihvaćen za plaćanje od strane Joris Ide u poravnanju bilo kog zahteva za povredu bilo kakvih patenata, autorskih prava, dizajna, žiga ili drugih prava intelektualne ili industrijske svojine bilo koje druge osobe, što je rezultat korišćenja specifikacija kupca Joris Ide.

11. RASKID/RASKID UGOVORA

11.1. Prodavac će imati pravo da jednostrano naloži raskid / raskid ugovora u slućaju:
(i) neplaćivanje ili nemogućnost naplate cene, uključujući i rezultat izdavanja naloga za plaćanje ili čeka sa nedovoljnim sredstvima, ili
(ii) raspuštanje, restrukturiranje dugova ili bilo koja druga slična mera, osim onih na koje se govori u članu 123 (1) Zakona. 85/2014 o procedurama prevencije insolventnosti i ne solventnosti, ili
(iii) otkrivanje činjenice da je entitet kupca direktno ili indirektno kontrolisan od strane drugih akcionara od onih koji postoje u vreme odredbe ovog ugovora, kada to može biti štetno po interese prodavca, Prodavac zadržava pravo da odlučuje, po sopstvenom nahođenju, bilo o nastavku izvršenja kupoprodajnog ugovora, ali gotovinskim plaćanjem, odnosno raskidom/ raskidom ugovora .11.2. Ako je prodavac već dostavio Proizvode, on ima pravo, bez prejudiciranih svojih drugih ugovornih prava, da nastavi u svom posedu Proizvode, bez intervencije sudova, a Kupac će omogućiti prodavcu da odmah preuzme Proizvode.
11.3. U slučaju da Kupac otkaže porudžbinu, Kupac ima obavezu da prodavcu isplati 20% vrednosti Porudžbine kao fiksnu naknadu, bez prejudiciranog prava prodavca da traži veću naknadu, u zavisnosti od gubitaka ili pretrpljene i dokazane štete. Ukoliko Kupac ne preuzme isporuku izvršene porudžbine, Prodavac ima pravo da naplati punu vrednost Porudžbine kao fiksnu naknadu, bez PREJUDICIRANOSTI prava prodavca da naplaćuje depozitne naknade u trajanju od najviše trideset (30) dana. Avansne uplate koje su već primljene držaće prodavac kao nadoknadu za gore navedenu situaciju. Prethodne odredbe ne utiču na pravo potrošača da se povuče iz ugovora, piše GEO br. 34/2014 ili bilo koju drugu važeću zakonsku odredbu u oblasti potrošača.
11.4. Strane su svesne činjenice da su za proizvodnju Proizvoda neophodne i sirovine / materijali koje kupuje Prodavac koji se ne koriste na uobičajen način. Prodavac nije u obavezi da stavi na raspolaganje postojeću sirovinu u sopstvenim zalihama srazmerno količini neophodnoj za ispunjenje porudžbine, ukoliko nisu kumulativno ispunjeni svi prethodni ugovorni uslovi, odnosno potpisivanje ugovora/porudžbine od obe strane, plaćanje avansa/cene (ako su plaćanja unapred dogovorena) i saopštavanje svih tehničkih informacija potrebnih za pokretanje proizvodnje.

12. VIŠA SILA

12.1. Nijedna od ugovornih strana neće biti odgovorna za neizvršavanje na vreme i/ili nepravilan učinak - u celini ili delimično - bilo koje sadašnje obaveze prema ugovoru o kupovini na prodaju, ako je neizvršavanje ili nepravilno obavljanje te obaveze prouzrokovano više sile. Viša sile oslobađa strane odgovornosti u slučaju delimičnog ili ukupnog neizvršenja obaveza preuzetih ovim ugovorom.
12.2. Veličanstvo sile znači bilo koji događaj izvan razumne kontrole stranke koja, po svojoj prirodi, nije mogla biti predviđena ili, ako je mogla da se predvidi, bila je neizbežna, uključujući delatnosti poslodavaca ili druge industrijske sporove (bilo da se radi o sopstvenoj radnoj snazi ili o nemogućnosti trećeg tela), nestanku struje ili kvarovima prenosnog sistema, teških slučajevi, rat, terorizam, neredi, građanska pobuna, mešanje civilnih ili vojnih vlasti, nacionalna ili međunarodna katastrofa, oružani sukobi, namerna šteta, kvar na instalaciji ili opremi, nuklearna, hemijska ili biološka kontaminacija, sonični bum, eksplozije, urušavanje građevinske strukture, požari, poplave, oluje, zemljotresi, ekstremno ili nedostatak isporuka ili nepridržavanje obaveza od strane podizvođača.
12.3. Pored toga, nijedna strana neće biti odgovorna drugoj strani za neispunjavanje ili odlaganje ispunjavanja bilo kakve ugovorne obaveze ako je do toga došlo kao rezultat odbijanja vlasti da odobri uvozno/izvozna ovlašćenja ili otkazivanja ovlašćenja koja su već izdata. Joris Ide ne sleže odgovornost prema Kupcu ili se ne može smatrati da je prekršio Ugovor zbog bilo kakvog kašnjenja u izvođenju ili neuspehu Joris Ide u odnosu na Robu ako je kašnjenje ili ne izvršenje obaveza posledica uzroka izvan razumne kontrole Joris Ide.
12.4. Stranka koja se poziva na veličanje snaga dužna je da u roku od 24 sata obavesti drugu stranu o pojavljivanju događaja i da preduzme sve moguće mere kako bi ograničila svoje posledice.
12.5. Ukoliko, u roku od 5 dana od pojave, odgovarajući događaj ne prestane, strane imaju pravo da obaveste o pravom raskidu ugovora o kupovini, a da nijedna od njih ne traži odštetu.

13. DELIMIČNO RASPUŠTANJE

13.1. Raskid ugovora, u celini ili delimično, ne utiče na obaveze koje već dospeju između strana.
13.2. Odredbe prethodnog pasusa nisu takve da se otkloni odgovornost stranke koja je svojom krivicom prouzrokovala raskid ugovora.

14. VLASNIŠTVO I RIZICI

14.1. Vlasništvo nad Proizvodima prenosi se kupcu čim se prodavcu isplati cena Proizvoda i svi povezani porezi u celosti.
14.2. Dok kupac ne stekne vlasništvo nad Proizvodima, Kupac garantuje trajnu raspoloživost i praćenje proizvoda u svom posedu prodavcu ili osoblju koje je on odredio, prepoznajući proizvode kao imovinu prodavca u prostorijama Kupca. Sve dok do transfera vlasništva ne bude došlo, Kupcu je zabranjeno da okruži imovinu koja pripada Joris Ide.
14.3. U slučaju da će kupac prodati Proizvode trećim licima, prodavac zadržava pravo da od Kupca prisvoji sumu novca ekvivalentnu ugovornoj ceni Proizvoda, uključujući povezane poreze ili cenu po kojoj je Prodavac prodao proizvod Kupcu. Izbor između preprodajne cene i nabavne cene pripada Prodavcu.
14.4. Kupac neće moći da prodaje trećim licima kupljene proizvode dok cena i povezani porezi ne budu isplaćeni u celosti. Prodavac zadržava vlasništvo nad Proizvodima čak i kada su u posedu trećih lica.
14.5. Na zahtev Prodavca, Kupac će izraditi sva dokumenta i izvršiće sve formalnosti neophodne za afirmaciju imovinskog prava prodavca u zemlji trećeg lika Kupca. Iako Prodavac zadržava vlasništvo nad Proizvodima, odgovornost za njihovu čuvanje, kao i konstituisanje štete, razaranja ili gubitaka u pogledu prodatih proizvoda ili bilo kog dela leži na Kupcu od trenutka kada su Proizvodi isporučeni Kupcu pod uslovima koje su odobrile obe strane i bez obzira na identitet prevoznika.

15. PRENOS PRAVA I OBAVEZA

15.1. Nijedna strana neće imati pravo, bez prethodne pismene saglasnosti druge strane, da prava ili obaveze koje proističu iz ugovora o prodaji-kupovini, u celini ili delimično, na ovaj ili onaj način, prenese trećim licima, osim prodavcu koji ima pravo da ugovor bez saglasnosti kupca prenese na povezanu kompaniju ili na treći entitet kao rezultat zadaci, podele, spajanja ili razmena odeljenja / podružnica Prodavca. Ugovor će ostati važeći i obavezujući za pravne naslednike svake od ugovornih strana.
15.2. Sporazum koji se odnosi na prethodni pasus mora biti prenesen od strane prenosnika u roku od 5 radnih dana od dana kada je prenosilac to tražio; u suprotnom se pretpostavlja da prenos nije pristao na dodelu ugovora.

16. PRAVA TREĆIH LICA

16.1. Prodavac oslobađa Kupca od svih obaveza i obeštećuje Kupca u slučaju indirektne štete, gubitaka i troškova nastalih kao rezultat povrede ili optužbe za povredu od strane jednog od Prodavačkih proizvoda bilo kog patenta, ovlašćenja, žiga, logotipa ili imovine zaštićene autorskim pravima ili korišćenjem od strane trećih lica, što nije rezultat indikacija izdatih od strane a Prodavac garantuje Kupcu, o svom trošku, protiv svakog zahteva, tužbe, poziva, radnji ili postupaka pokrenutih protiv kupca, pod sledećim kumulativnim uslovima: (i) Kupac obaveštava Prodavca bez odlaganja, u roku od 2 (dva) dana, u pisanoj formi, detaljno i registrovanom poštom, o bilo kakvim takvim radnjama pokrenutim protiv nje ili o nameri trećih lica da pritužbe, pravne radnje, pozive ili drugi postupak protiv njega; (ii) Prodavac je isključivo ovlašćen da brani i ulazi u sporazume ili druge slične pregovore u vezi sa tužbama, tužbama, pravnim radnjama, tužbom ili drugim postupcima o kojima je reč; (iii) Kupac ne pregovara ili ne ulazi u sporazume u odnosu na te zahteve, reklamacije, pravne radnje, pozive ili postupke bez prethodnog pismenog odobrenja prodavca i samo ako će (iv) Kupac proaktivno/aktivno sarađivati sa Prodavcem pružajući u dobroj nameri neophodnu pomoć i saradnju u pogledu informacija koje se mogu zatražiti od Prodavca u kontekstu potvrđenog ili mogućeg spora.
16.2. Prodavac ne preuzima nikakvu odgovornost i neće imati odgovornost da nadoknadi proizvode ili njihove komponente koje:
(i) u skladu sa specifikacijama, tehničkim crtežima, modelima ili drugim podacima koje je dao Kupac, ili
(ii) su pretrpeli jednostranu intervenciju stranke koja nije Prodavac, ili
(iii)ako Kupac nastavi da krši određena prava nakon što mu se obezbede sredstva da izbegne njihovu povredu, ili
(iv) kada upotreba Proizvoda ili njegovo povezivanje sa drugim proizvodima, procesima ili materijalima ili svi ovi razlozi uzeti zajedno, a ne sam Proizvod, predstavljaju glavni uzrok kršenja određenih prava.

16.3. Ako je utvrđena konačnom i neopozivom sudskom odlukom koja
Prodavac je prekršio ili zloupotrebio prava trećih lica ili, na sopstvenu inicijativu Prodavca, nakon što pronađe nekorektnu upotrebu ili kršenje određenih prava, Prodavac može odlučiti, po sopstvenom nahođenju i o svom trošku,
(i) izmenu Proizvoda na takav način da više ne krši ili pogrešno predstavlja prava trećih lica, ili
(ii) pokušaj dobijanja ovlašćenja ili drugog prava na korišćenje Proizvoda ili
(iii) zameniti Dati proizvod proizvodom koji ne krši prava trećih lica.
16.4. Ako gorenavedene opcije nisu ostvarive pod komercijalno razumnim uslovima i/ili u razumnom 

roku, prodavac može zatražiti povraćaj Proizvoda, refundiranje kupcu iznosa koji je on platio za Proizvod, ne računajući dalju naknadu.
16.5. Kompenzacione mere određene ovim članom predstavljaju jedine kompenzacione mere koje Kupac može da traži kao naknadu. Prodavac ne preuzima nikakvu odgovornost za direktnu i indirektnu štetu.

17. POVERLJIVOST – PRAVO INTELEKTUALNE SVOJINE

17.1. Ukoliko Prodavac izričito i pisanim putem ne odobri druge uslove za ovaj efekat, Kupcu je zabranjeno da javno ili bilo kom trećem licima, u svakom slučaju, ne odobri poverljive informacije ili informacije koje ima ili kontroliše prodavac.
17.2. Svi patenti, žigovi, autorska prava i/ili druga prava intelektualne svojine i/ili bilo koje poverljive ili autorske informacije koje se odnose na Proizvode ostaju vlasništvo prodavca ili njihovog vlasnika. Ugovorne odredbe ne odnose se na kupca bilo kakva prava, zvanja ili interese i nemaju ovlašćenja u vezi sa pravima intelektualne svojine u vlasništvu ili pod kontrolom Prodavca, Kupcu je zabranjeno da otkriva bilo kakve poverljive informacije, čak i komercijalne prirode, zaštićene pravima intelektualne svojine, jer je u suprotnom Kupac dužan da plati naknadu štete prouzrokovane dokazima.

18. OBAVEŠTENJA

18.1. U smislu ugovora, svako obaveštenje koje neko od njih pošalje drugome je validno ispunjeno ukoliko se pošalje na adresu / sedište obezbeđeno u uvodnom delu ugovora o prodaji-kupovini.
18.2. Ukoliko obaveštenje bude izvršeno poštom, ono će biti poslato, registrovanim pismom, uz potvrdu prijema (A.R.) i smatra se primljenim od strane adresara na datum koji je pomenula pošta na ovu potvrdu.
18.3. Ukoliko se obaveštenje pošalje e-poštom ili faksom, smatraće se da je primljeno prvog radnog dana nakon toga na koji je poslato.
18.4. Oralna obaveštenja niko od strana ne uzima u obzir, osim ako nisu potvrđena, jednim od načina navedenih u prethodnim pasusima.
18.5. Svaka izmena identifikacionih podataka jedne od ugovornih strana (ime, sedište, broj telefona/faksa), računa u banci, zakonskog zastupnika, biće obaveštena drugoj strani u roku od dva radna dana, pod kaznom ne sprovodivošću izvršenih izmena.

19. RASKID UGOVORA

19.1. Ukoliko kupac nije platio cenu u iznosu i u propisanom roku, prodavac ima pravo, bez obaveze da plati odštetu, da odbije bilo koju buduću porudžbinu adresiranu od strane kupca na osnovu ugovora o prodaji i kupovini.
19.2. Neizvršavanje obaveze kupca da plati cenu u iznosu i u roku određenom roku osniva prodavca da dobije ili sprovođenje obaveze plaćanja ili prestanka prodaje, kao i, u oba slučaja, naknadu štete.
19.3. Kupac je automatski podrazumevan kada nije ispunio svoju obavezu da plati cenu.

20. KONAČNE KLAUZULE

20.1. Izmena ugovora o kupovini na prodaju sačinjava se samo po dodatku zaključenom između ugovorenog lica. Sve tipografske, materijalne ili druge greške ili propusti u bilo kom dokumentu, ponudi, cenovniku, prihvatanju ponude, fakture ili drugog dokumenta ili informacija o prodaji koje izdaje Joris Ide biće ispravljene bez Joris Ide odgovornosti.
20.2. Ako strane prekrše svoje obaveze, neispunjavanja prava na zahtev za tačan učinak ili novčanim ekvivalentom te obaveze od strane povređene strane neće biti ravno odricanju od tog prava.
23.3. Odredbe kupoprodajno-kupoprodajnog ugovora završavaju se odredbama sadržanim u opštim uslovima i uslovima prodaje.

21. VAŽEĆI ZAKON, NADLEŽNI SUD I UTVRĐIVANJE RUMUNSKOG JEZIKA KAO JEZIKA KOJIM SE UREĐUJE UGOVOR

21.1. Sve transakcije biće zaključene u registrovanoj kancelariji prodavca, čak i ako postoje i druge kontradiktorne odredbe u tom pogledu. Za sprovođenje, tumačenje i sve sporove koji su rezultat ovog propisa primenjivaće se rumunsko zakonodavstvo. Sve sporove između Prodavca i Kupca rešava nadležni sud u čijoj nadležnosti se nalazi registrovana kancelarija prodavca.
21.2. Strane potvrđuju da prevod navedenih opštih uslova prodaje i njihove odredbe, kako na francuskom, tako i na engleskom jeziku, imaju isključivu svrhu da se pruži pomoć o međusobnim ugovornim obavezama i da je, uprkos netačnosti prevoda, originalni tekst ovog dokumenta napisan na rumunskom jeziku, zbog čega će jezik rumunskog jezika biti jezik koji se koristi za tumačenje termina i/ili izraza koji se koriste u celom tekstu, kao isključivi jezik koji reguliše ugovor.
21.3. Ovaj tekst je elektronska verzija dostupna za konsultacije, a mogućnost konsultacija je izričito navedena na prvoj stranici standardnih obrazaca porudžbina, potvrda porudžbina i faktura koje izdaje Prodavac, kao i u katalogu prodavaca proizvoda.

22. ODREDBE I USLOVI TRGOVINE ZA PONUDE LSS (POSEBNA KLAUZULA O DIZAJNU)

22.1. Dizajn je odgovornost tehničkih kancelarija, trećih lica na JORIS IDE. Prodavac neće biti odgovorni za dizajn, neispravnost dizajna ili štetu nastalu ovom aktivnošću.
22.2. Projektant je odgovoran, prema Zakonu 10 iz 1995. godine, za snagu i stabilnost povezane konstrukcije, od prijema / primopredaje tehničkog projekta PTH koji je MLPAT odobrio prema projektovanom radu, u ovom slučaju odgovornost se produžava tokom celog perioda života izgradnje.

22.3. Dizajner će imati obavezu da izradi temu dizajna pod nazivom "Geometrijski parametri" i da je pošalje na odobrenje korisniku i Prodavcu.
22.4. Ako realizovani projekat, a zatim bude stavljen u rad, ne ispunjava zahteve za dizajnerske performanse nametnute temom dizajna i sadrži propuste u dizajnu koji su stvorili štetu, dizajner je podložan investitoru i S.C.JORIS IDE S.R.L., bez S.C. JORIS IDE S.R.L. da budu zajednički odgovorne. Ova odredba se primenjuje samo ako Kupac kupi kompletan sistem "hala" ili "izgradnja" sa svim komponentama koje se odnose na projekat.
22.5. Cene važe 15 dana od dana ponude.
22.6. Uplata se izvršena po kursu NBR + 1,5% od dana fakture, osim ako nije drugačije navedeno u ugovoru.
22.7. Načini plaćanja biće utvrđeni uzajamnim dogovorom prilikom potpisivanja ugovora.
22.8. Standardni rokovi za završetak projekta otpora u DTAC fazi i PT h odobrenoj MLPAT fazi su oko 3 nedelje od dana potpisivanja ugovora, avansne uplate i uspostavljanja detaljno od arhitektonskih elemenata. BRACING zone su razmatrane u optimalnom položaju.
22.9. Potpisivanje "Geometrijskih parametara" imaće i značenje "Ciljano na nepromenljivo".
22.10. Korisnik se obavezuje, ako je primenljivo, da obavesti Prodavca o uslovima za ostvarivanje "Geometrijskih parametara", u suprotnom tačka 22.11 se primenjuje u skladu sa tim.
22.11. Svaka promena "Geometrijskih parametara" može da promeni cenu ponude. Prodavac će preneti novu cenu korisniku. Ukoliko Kupac ne prihvati novu cenu, promene neće biti izvršene i Prodavac će predati proizvod u skladu sa početnim specifikacijama. Ako Korisnik prihvati novu cenu, strane će zaključiti Aneks ugovora u tu svrhu.
22.12. Rokovi za realizaciju projekta arhitekture i instalacija DTAC faze i dokumentacije za izdavanje građevinske dozvole biće utvrđeni međusobnim dogovorom na potpisivanju ugovora.
22.13. Dokumentacija za odobrenja u cilju izdavanja građevinske dozvole biće predata Korisniku. Prodavac neće u ime Korisnika dostaviti dozvole za izdavanje građevinske dozvole.
22.14. JORIS IDE SRL zadržava pravo da koriguje cene ponude ako, na zahtev ili zbog kupca, lansiranje u proizvodnju nije izvršeno u okviru uslova utvrđenih na dan potpisivanja ugovora.

23. POŠTOVANJE ZAKONA O BORBI PROTIV MITA I UZIMANJA I KORUPCIJE

23.1. Kupac i osobe povezane sa njim ili druga lica koja su na bilo koji način uključena u ovaj Ugovor imaju sledeće obaveze:
23.1.1. pridržava se svih važećih zakona, statuta i propisa, uključujući, ali ne ograničavajući se na zakone o borbi protiv davanja i primanja mita i korupcije, kao što je posebno obezbeđeno u Zakonu o borbi protiv davanja i primanja mita u Velikoj Britaniji iz 2010.
23.1.2. ne upuštanje u bilo kakvu aktivnost, praksu ili ponašanje koje bi predstavljalo krivično delo iz sekcija 1, 2 ili 6 Zakona o protiv davanju i podmićivanju Velike Britanije iz 2010.
23.1.3. da se povinuje politici Joris Ide o borbi protiv mita i uzimanja i korupcije, u verziji koja je trenutno na snazi i bilo kakvom ažuriranju, koje se može pregledati na http://www. Joris Ide.com.
23.1.4. održavanje na snazi tokom celog mandata ovog Sporazuma odgovarajuće politike i procedure u skladu sa Zakonom o protiv podmićivanja i uzimanja i korupcije Velike Britanije iz 2010.
23.1.5. da odmah prenese Joris Ide bilo koji zahtev ili zahtev za finansijske ili druge neodlučne prednosti koje kupac dobija u vezi sa učinkom ovog Ugovora; I
23.1.6. da odmah obavesti Joris Ide u pisanoj formi ako strani javni funkcioner postane saradnik ili zaposleni u Kupcu ili stekne direktan ili indirektan interes u Kupcu (a Kupac nalaže da nema strane javne službenike kao saradnike, zaposlene ili direktne ili indirektne vlasnike na datum ovog Ugovora).
23.2. Za potrebe ove klauzule, značenje odgovarajućih procedura i stranih državnih službenika i do koje mere je lice povezano sa drugim licima određuje se u skladu sa članom 7(2) Zakona o protiv podmićivanja Ujedinjenog Kraljevstva iz 2010 . Član 6(5) i (6) i član 8. Za izbegavanje sumnje, kršenje bilo koje odredbe ove odredbe predstavlja materijalno kršenje Sporazuma.
23.3. Kupac će zadužiti Joris Ide za sve gubitke, obaveze, štetu, troškove (uključujući, ali ne ograničavajući se na pravne naknade) i troškove nastale ili dodeljene Joris Ide kao rezultat kršenja ove klauzule od strane Kupca ili bilo koje osobe povezane sa njom u vezi sa učinkom ovog Ugovora.
23.4. Svako kršenje ove klauzule od strane Kupca ili bilo koga zaposlenog kod Kupca ili delovanje u ime Kupca (sa ili bez znanja posrednika) ili izvršenje bilo kog krivičnog dela od strane Kupca ili bilo koga zaposlenog kod Kupca ili od strane lica koje postupa u ime Kupca u skladu sa Zakonom o Velikoj Britaniji iz 2010. ugovor zaključen sa Joris Ide daje Joris Ide pravo da raskine Ugovor i da od Kupca povrati vrednost svih gubitaka nastalih kao rezultat raskida Ugovora.